close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Календарно-тематичне планування уроків української мови ,9 клас

код для вставкиСкачать
 Українська мова
9 клас (70 год, 2 год на тиждень)
(4 год - резерв годин для використання на розсуд учителя)
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф; За ред. Л.В.Скуратівського. -К.: Ірпінь: Перун, 2005.- 176 с. Підручник
Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В. та ін. Рідна мова: Підручник для
9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.-К.:Освіта, 2008.
І семестр (17 тиж.)ІІ семестр (18 тиж.)Рік (35 тиж.)год. год.70 год.
Фронтальні види контрольних робіт:
Форми контролю І семестр ІІ семестр ДатаДатаПеревірка мовної теми
(тестові завдання)41.
2.
3.
4.41.
2.
3.
4. Письмо: переказ 1 1 твір 11 Правопис: диктант 11 Аудіювання - 1 Читання мовчки1-
Розвиток мовлення (РМ)І сем.ІІ сем.Рік9716
№
п/пДатаМовна змістова лінія
(50 год.) Мовленнєва змістова лінія
(16 год.)Соціокультур-на змістова лініяДіяльнісна змістова лініяПримітки І семестр1
21.Вступ (1 год.)
Розвиток української мови
2. РМ № 1. Повторення відомостей про мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання. Критичне аудіювання
1. Розвиток української мови
2. Мова і мислення
1-2. Удосконалення уміння аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності, робити висновки на основі спостережень3
3. РМ № 2.
Вимоги до мовлення. Переглядове читання мовчки
3. Україна - від часів Київської Русі до сучасності3. Удосконалення уміння порівню- вати, системати-
зувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища Повторення вивченого у 8 класі 44. Просте неускладнене й ускладнене речення4. Україна - від часів Київської Русі до сучасності4. Удосконалення уміння порівню- вати, системати-
зувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища5
65. Правопис. Основні правила правопису
6. Культура мовлення і стилістика. Удосконалення вмінь нормативного вживання вивчених мовних одиниць. Складні випадки слововживання
5-6. Символіка української держави5-6. Удосконалення уміння порівнювати, систематизувати, узагальнювати, конкретизувати мовні явища Пряма і непряма мова (6 год.)7
87. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови.
8. Заміна прямої мови непрямою7-8. Українські звичаї, традиції7-8. Удосконалення уміння логічно мислити, узагальнювати, моделювати9
109. Цитата як спосіб передачі чужої мови.
10. Діалог. Інтонація речень з діалогом9-10. Українська громада9-10. Удосконалення уміння логічно мислити, узагальнювати, моделювати11
12
12. Вико - ристання цитування, уособлення як виражальних засобів усного і писемного мовлення
11 РМ №3.
Усний стислий переказ тексту публіцистично-го стилю11-12. Родина11-12. Удосконалення уміння робити припущення щодо способу розв'язання певної проблеми13
1413. Контрольна робота № 1 з теми " Повто -рення . Пряма і нерпяма мова"
(тестування)
Складне речення і його ознаки. Складносуряд-не речення 14. Складне речення і його основні ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним звязком
13. РМ №4 Читання мовчки тексту публіцистичного стилю13. Що таке Україна
14. Український національний характер13 - 14. Удосконалення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль.15
1615. Складно- сурядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому.
16. Смислові зв'язки між частинами складносурядно-
го речення15 - 16. Я і рідна природа
15-16. Удосконалення уміння порівнювати, аналізувати й здійснювати самооцінку.17
1817. Розділові знаки між частинами складносурядно-
го речення
18. РМ № 5. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі кількох джерел17 - 18. Я і національна історія і культура17-18. Удосконалення уміння порівнювати, систематизувати, узагальнювати19
2019. Інтонація складносуряд-
ного речення. Синоніміка складносуряд-них речень із різними сполучниками, а також складносуряд-них і простих речень
20. РМ №6. Контрольний докладний переказ тексту публіцистично
го стилю із творчим завданням19. Найвизначніші постаті вітчизняної культури
20.Європей-ське місто культури19-20. Удосконалення уміння добирати аргументи для доведення власної думки.
21
22
21. Використання складносуряд-них речень у текстах наукового, публіцистичного стилів
21. Аналіз письмового вибіркового переказу
22. РМ № 7. Аналіз контрольного переказу. Створення власних висловлю- вань. Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації. Підготовка до контрольної здачі діалогів
21- 22. Український національний характер
21-22. Удосконалення уміння словесно описувати предмети і явища, фантазувати на основі сприйнятого23
24
Складнопідрядне речення 24. Складнопідряд-не речення, його будова і засоби зв'язку в ньому
23. РМ № 8. Усний твір у публіцистичному стилі на
морально-етичну тему
23. Щоб створити щось красиве, треба мати красу в душі
24. Найвизначніші постаті вітчизняної культури
23. Удосконалення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати 24. Удосконалення уміння критично оцінювати відповідність своїх вчинків загальнолюд-ським моральним нормам25
26
25. Основні види складно-підрядних речень 26. РМ № 9. Контрольний письмовий твір у публіцистич- ному стилі на морально-етичну тему25 -26. Ремесла та народні художні промисли25-26. Удосконалення уміння добирати аргументи для доведення власної думки27
27. Основні види складнопідрядних речень з підрядними означальними та з'ясувальними частинами
27. Аналіз контрольного письмового твору Найвизначніші постаті вітчизняної та світової культури. Удосконалення уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати; здійснювати самоконтроль28
28. Основні види складнопідряд-них речень з обставинними підрядними частинами (місця, часу, способу дії і ступеня, порівняльні)
. Відомі міста України
Удосконалення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію 29
3029.Контрольний диктант 30. Аналіз контрольного диктанту. Контрольна робота № 2. Тестування У храмі святого слова Удосконалення уміння оцінювати кінцеві результати пізнавальної діяльності, робити відповідні висновки.31
3231.Аналіз контрольної роботи. Основні види складнопідряд-них речень з обставинними підрядними частинами (мети та умови,
наслідкові і допустові)
32.Тренувальні вправи
Я і рідна природа
Удосконалення уміння оцінювати кінцеві результати пізнавальної діяльності, робити відповідні висновки.
УКРАЇНСЬКА МОВА, 9 КЛАС
№
п/пДатаМовна змістова лінія
Мовленнєва змістова лінія
Соціокультурна змістова лініяДіяльнісна
змістова лініяПриміткиІІІ ІІ семестр 32. Основні види складнопідряд-них речень з обставинними підрядними частинами (мети та умови,
наслідкові і допустові)
33. Зв'язне мовлення № 9. Ділові папери. Заява. Автобіографія Культура ділового мовлення Спостереження за власним внутрішнім світом, удосконалення вміння систематизову-вати й оцінювати 34. Розділові знаки між головною і підрядною частинами складнопідрядного речення
35-36. Складно-підрядне речення з кількома підрядними. Розділові знаки в них Україна, її географічне положення Удосконалення уміння аналізувати мовні поняття, явища, закономірності 38. Контрольна робота № 5 Складнопідрядне речення (тести)
Безсполучни-кове складне речення (8 год.) 39. Безсполучни-кове складне речення.
Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення37. Зв'язне мовлення№ 9.
Тези прочи-таного (публі-цистичної чи науково- пізнавальної статті Я і ми (родина, народ, людство) Удосконалення уміння переносити раніше засвоєні знання і вміння у нову ситуацію 40. Правопис. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні
41-42. Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні Природа різних регіонів Удосконалення уміння планувати діяльність для досягнення мети. 43. Лексикологія і фразеологія. Засвоєння фразеологізмів (у тому числі прислів'їв і приказок), крилатих висловів, що мають будову безсполучнико-вих складних речень 44. Культура мовлення і стилістика. Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень Природні багатства України. Удосконалення уміння аналізувати мовні явища.
45. Культура мовлення і стилістика. Особливості інтонації складного безсполучникового речення
Використання безсполучнико-
вих складних речень у висловлюваннях розмовного, публіцистичного і художнього стилів Я і рідна природа. Удосконалення уміння робити висновки. 47. Синонімія складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень46. Зв'язне мовлення №10 .Доповідь на морально-етичну і суспільну теми у публіцистичному стилі Я вірю в майбутнє твоє, Україно! Удосконалення уміння доводити власні думки, дотримуючись правил мовленнєвого етикету 48. Контрольна робота № 6 Тестування. Аудіювання тексту наукового стилю.
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучнико-вого зв'язку
(6 год.)
49. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку Я і мистецтво Удосконалення уміння робити висновки, усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності; здійснювати самоконтроль 50. Правопис. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучни кового й безспо лучникового зв'язку
51. Зв'язне мовлення №11
Оповідання на самостійно обрану тему (п). Чарівний дивосвіт мистецтваУдосконалення уміння робити припущення щодо способу розв'язання певної проблеми. 52. Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучни кового й безспо- лучникового зв'язку
53. Культура мовлення. Синоніміка складних синтаксичних конструкцій та простих. Текст (риторичний аспект). Використання складних речень із різними видами сполучни кового й безспо лучникового зв'язку в текстах різних стилів Пізнай самого себе Удосконалення уміння порівнювати, систематизувати, конкретизувати мовні явища 55. Контрольна робота № 7 Складне речення з різними видами звязку (тест)54. Зв'язне мовлення №12
Конспектування як різновид стислого переказу почутого Контрольне читання вголос тексту художнього стилю Музика й театр Удосконалення уміння помічати і цінувати красу в мовних явищах, творах мистецтва 56-57. Зв'язне мовлення №13-14
Контрольний письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням. Ремесла і народні художні промисли. Роздум над важливістю основних галузей господарства України в долі народу. Складне синтаксичне ціле (7 год)
58. Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки Мистецтво і графіка Удосконалення уміння логічно мислити, аналізувати, узагальнювати 59. ССЦ і абзац.
60. Види і засоби міжфразного зв'язку Мистецтво і орнамент Удосконалення уміння порівнювати, узагальнювати, систематизува
ти
61. Актуальне членування речень у висловлюванні: відоме і нове
62. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях
Прекрасне і потворне у мистецтві Удосконалення уміння оцінювати результати пізнавальної діяльності 63-64. Зв'язне мовлення №15-16
Контрольний твір на суспільну тему (п.)
Видатні постаті культури (освіти, науки, мистецтва) Роздум над проблемою ролі видатних особистостей в галузі культури65.Контрольний диктант за семестр 65. Аналіз контрольного диктанту . Засвоєння складних випадків слововживання.
Мій професійний вибір Удосконалення уміння доводити власні думки, аргументуючи їх66. Контрольна робота №8 (тест)
67. Синоніміка синтаксичних конструкцій
Повторення і систематизація вивченого 68. Слово як предмет вивчення. Орфографія.
69. Мовні аспекти вивчення речення. Пунктуація Життєвий і професійний вибір особистості. Удосконалення уміння аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності. 70.Найскладніші пунктограми. Тренувальні вправи
Взаємоповага і взаємодопомога у суспільстві. Удосконалення умінь здійснювати самоконтроль, робити висновки, усвідомлювати структуру власної пізнавальної діяльності
Автор
231   документ Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
21 287
Размер файла
154 Кб
Теги
календарне, планування
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа