close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

УКРАЇНСЬКА МОВА

код для вставкиСкачать
тести
Готуємось до ЗНО
О.М. Авраменко, Л. Т. Коваленко
УКРАЇНСЬКА МОВА
Завдання 1-29 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.
1Допущено помилку при творенні чоловічого імені по батькові в рядку А Віктор - Вікторович
Б Микола - Миколайович
ВЮрій - Юрієвич Г Іван - Іванович
1. Неправильно написано особове закінчення дієслова в рядку 2. А розповісте, бачуть, їдять
Б дасть, стоїмо, мажеш В біжиш, прочитаємо, належать Г дозволять, дружиш, розбираєш
3. Прийменник в треба писати в реченні
АДесь (у, в) натхненні молодім Каменяр будує дім.
БНебо безхмарне, ніби виполоскане (у, в) синьці.
ВНе спитавши броду, не лізь (у, в) воду.
ГСтоїть на видноколі мати - (у, в) неї вчись.
4. Неправильно написана форма прикметника в рядку
А Галич - галицький
Б Норвегія - норвезький В Гаага - гаазький
Г Золотоноша - золотонішський
Прочитайте 1 текст. Виконайте завдання 5-7 до нього.
1 текст
(1) Прокидався степ, прокидалося й серце. (2) Ще не підвелися трави, и торішні ковили ворушили сивими чупринами, а вже зазеленіли при доли козельці й вероніка, а по балках - ряст. (3) Підвели в болотах гострі спи< очерети, прорізався з води першими гостряками татарський шабельник, скрі по видолинках червоно заполум'яніли тюльпани. (4) Заплющиш очі, а пері ними так і мають багряниці, і тоді хочеться взяти шаблю та прорубати до обрі стежку. (5) Десь тихо невидимі окові подзвонюють журавлі, чистим струмеш спадає згори жайворова пісня.
5. Допущено помилку в написанні слова А не підвелися
Б очерети
В заплющиш Г невидимі
6. Допущено пунктуаційну помилку в реченні
А другому
Б третьому
В четвертому Г п'ятому
7 Присвійний прикметник ужито в реченні
А другому Б третьому
В четвертому Г п'ятому
8 М'який знак не треба писати в усіх словах у рядку
Акур..йоз, ласун..ці, піс..ня
Бнаймен..ший, куз..ня, рибал..ство
Вкін..цівка, близ..кість, у вишиван..ці
Ггромадян..ство, камін..чик, різ..ба
9 Апостроф треба писати в усіх словах у рядку
А сухом..ятка, об..ємний, цв..яшок
Б пів..ящика, кав..ярня, м ..ятний В розм..якнути, рутв..яний, довір..я
Г верф..ю, з..юрбитися, св..ятенник
10 Літеру з треба писати в префіксах усіх слів у рядку
А ро(з, с)тулити, бе(з, с)словесний, (з,с)худнути
Б ро(з, с)квіт, (з, с)хитрувати, бе(з, с)турботний В ро(з, с)сохся, (з, с)цементувати, бе(з,с)системний Г бе(з, с)сніжний, (з, с)плутати, ро(з, с)ступитися
11 Не треба ставити коми між однорідними членами в реченні (розділові знаки пропущено)
А Вечір приліг на зелені отави руки в траві розметав. Б Холодом повіяло. Настали непривітні і короткі дні.
В В'ється стежка тоне у житах.
Г Прийшла пора свята благословенна.
12 Правильно утворені ступені порівняння прикметників у всіх словах у рядку 13 А більш кваліфікований, самий могутніший
Б менш емоційний, пребілий В вужчий, самий дружний Г найцінніший, найменш вільний
14 Фразеологічний зворот використаний у реченні
А Єдиною перешкодою до здійснення наших планів завтра можуть стати наші сумніви сьогодні. Б Скромність ніколи не вадить людині, а робить її ще красивішою й привабливішою.
В Удача - це постійна готовність скористатися шансом.
Г Франко - лірик високої проби, і його ліричні вірші просяться часто на музику.
15 Потребує редагування словосполучення А визначений правильно
Б подорожуючий по країні В пожовкле листя
Г створений на
16 Літеру и треба писати в усіх словах іншомовного походження в рядку
Акритерій, д..летант, д..алектика
Бмарц..пан, код..фікатор, пр..оритет
Внейтр..но, д..версія, прес..нг
Гд..станційний, ідент..фікація, конф..денційний
16 Відбувається подвоєння в усіх словах іншомовного походження в рядку А сюр..еалізм, ап..лікація, віл..а
Б От..ава, брут..о, контрреволюція В ір..еальний, ас..ортимент, Яф..а Г Лозан..а, іп..одром, бул..а
17 Літеру е треба писати в усіх словах у рядку
А віддалений, сут..ніти, з..рнинка
Б безп..чально, величальний, вим..сти
В вин..сений, виселенець, розсудливий
Г залишений, к..шеня, зачерствіти
18 Подовження приголосних звуків, позначене на письмі двома літерами, відбувається в усіх словах у рядку
А воз..єднання, розкіш..ю, глинян..ий
Б дозвіл..я, від..звеніти, сон..ий
В пів..ікна, годин..ий, зміїн..ий Г від..ати, скручен..ий, невгомон..ий
19 Фразеологічний зворот має значення "стати матеріально незалежним" у реченні
А На тому світ стоїть: одні копійки рахують, а інші мільйонами ворочають
Б Від таких розмов з матір'ю Кирило ще більше носа піднімав.
В Його постійною мрією було швидше стати на ноги і зажити самостійні життям.
Г Кожен на цьому світі живе своїм розумом, на чужий не зважає.
20 Немає вставного слова в реченні (розділові знаки пропущено) А Справді дощ перестав.
Б Може осінь схоче в гості завітать? В Деревам щось напевне сниться. Г Зроби кревно та і з'їж певно.
21Закінчення -е у формі кличного відмінка однини мають усі слова в рядку А друг, молодець, козак
Б директор, Іван, токар В Петро, воля, кобзар
Г земля, Галя, радість
22 Правильно написано всі слова в рядку
А з-понад, хтозна-з-ким, будь-які
Б тільки що, казна-що, ніби-то В де-таки, зроби-бо, ходіть-но Г заради, з-поза, нажаль
23 Між частинами безсполучникового складного речення треба поставити тире в рядку (розділові знаки пропущено)
АЧайки сідають на воду креслять блакить ластівки.
БПрошуміла за вікнами злива відгриміла за обрій гроза.
ВІдеш в життя відкрий себе самого.
ГНе раз кажу змагайся і шукай!
24 Ставити кому між частинами складносурядного речення не потрібно в рядку (розділові знаки пропущено)
А Від ставу дівчатко біжить по межі і стоїть на порозі усміхнена мати. Б У високості тремтів срібний птах і симфонія сонця дзвеніла. В Яблуко додолу струсять віти і воно вже в кроні не засяє. Г Сіяє у росах сріблясте проміння і сіється листя в гулке безгоміння.
25 Правильно поставлено розділові знаки в реченні
АНа ясні зорі, і на тихі води щемлива доле виведи мене.
БНа ясні зорі, і на тихі води, щемлива доле, виведи мене.
ВНа ясні зорі і на тихі води, щемлива доле виведи мене.
ГНа ясні зорі і на тихі води, щемлива доле, виведи мене.
26 Правильно написано прізвище в рядку
А Гаршин Б Астафьєв
В Лесков Г Пугачьов
27. З великої літери треба писати обидва слова в рядку
А(Г, г)енерал (А, а)рмії
Б(А, а)кадемія (Н, н)аук
В(Д, демократична (П, п)артія
Г(Є, європейський (С, с)оюз
28 Усі складні слова треба писати через дефіс у рядку
А південно/африканський, фото/журналіст, тьмяно/жовтий Б інформаційно/аналітичний, лікувально/профілактичний, ячмінно/житній В пів/Одеси, лісо/промисловий, рекламно/пропагандистський Г північно/західний, службово/посадовий, східно/слов'янський
29 Порушено літературну вимову слова в рядку
А Ходжу - [хоуджу]
Б минають - [миенайут'] В казка - [казка] Г молодший - [молотший]
Завдання 30-34 мають на меті встановлення відповідності. До кожне рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ 30 Установіть відповідність. Відокремлений член речення
1означення2прикладка(різновидозначення)3обставина4додатокПриклади
А.Сад, нахиливши срібні віти, пісні пташині пригадав. Б. Окрім скрипки, не мав він відради, не було в нього втіхи.
В. Здавна, кажуть добрі люди, Бог цей світ звелів любити. Г. Весь простір степу повнився нею, піснею-жагою, піснею-протестом.
Д. Безмежний степ, укритий снігом, спав.
31. Установіть відповідність. Односкладне речення
1 означено-особове
2 неозначено-особове
3 безособове
4 узагальнено-особове
Приклади
А. Покосили трави, засіяли лан. Б Добре діло роби сміло.
В. Сядемо гуртом та й поговоримо на близькі птахам і людям теми.
Г. Така шалена стужа, така крута зима.
Д. Для мене без тебе і життя нема.
32. Установіть відповідність.
Приклади
А. Я завтра їду в Україну, яку покинув так давно.
Б. Ніколи серце не заплаче, бо все обернеться на спів. В. Ніяка держава не буде сильною, якщо не виконуються її закони.
Г.Поети кажуть, що їм ні про що писати.
Д. Вода стояла на луках, скільки бачило око
1обставинне пособу дії,міри і ступеня2з'ясувальне3обставинне причини4обставинне умови33. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм
1 Викладати карти
Значення
Авигравати
Бзмагатися
Врозповідати, нічого не приховуючи
Гбути необачним
2. Відвести душу
Азамилуватись
Бстомитись
Впомерти
Гдовіритися
3. Замазати рота
А нагодувати
Б змусити замовкнути
В нафарбувати Г підлеститися до когось
4. Кадити фіміам А уникати покарання
Б ошукувати когось
В вихваляти кого-небудь Г замітати сліди злочину
34. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).
Зібралося (1) кілька десятків сівачів (2) і стільки ж борін; по батьковому наказу порозсівали (3) невіяне зерно (4) по неораних стернях.
А числівником
Б дієприкметником
В сполучником
Г дієприслівником
Д прийменником
Є прикметником
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Образование
Просмотров
3 574
Размер файла
36 Кб
Теги
українська, мова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа