close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация в ХАНО

код для вставкиСкачать
З досвіду управління
впровадженням інновацій
Створення здоров’язберігаючого
простору уроку
через впровадження ідей
природовідповідного
(ноосферного) навчання
Експеримент регіонального рівня
«Навчання і виховання учнів
через природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну безпеку»
2013-2017 рр.
Наукові керівники:
Кузнецова А.Ф., доктор педагогічних наук, професор кафедри управління
якістю освіти Харківської академії неперервної освіти.
Кравченко Г.Ю., кандидат педагогічних наук, проректор з наукової та
експериментальної роботи КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти».
Наукові консультанти:
Маслова Н.В., доктор психологических наук Российской академии
естественных наук, Ноосферной академии науки и
образования.
Курмишев Г.В., доктор педагогічних наук, дійсний член Ноосферної
академії науки і освіти.
Рішення колегії Департаменту науки і освіти
Харківської обласної державної
адміністрації від 06.09.2013
Мета дослідження:
Збереження здоров’я вчителів і учнів у навчальному процесі за умови:
• формування у вчителів поняття про людину як складну
біоенергоінформаційну систему, в якій взаємодіють Дух, Душа, тіло;
• ставлення вчителя до себе і до учня як до унікальної неповторної
особистості, яка є копією Всесвіту;
• набуття учителем знань про фізіологію роботи мозку людини,
геометрію її фізичного тіла, типи нервової системи і організація на
основі цих знань учбового процесу і життєдіяльності учнів в ньому
Завдання:
1. Підготувати вчителів до проведення ноосферних уроків з
використанням біоадекватної Real-методики викладання.
2. Сприяти становленню свідомості вчителя, в основі якої – новий
погляд на людину як копію Всесвіту.
3. Провести семінари для вчителів, учасників експериментального
дослідження, за спеціально розробленими програмами, націленими
на реалізацію природовідповідного принципу навчання.
Кожна ідея повинна бути вистраждана,
мета – обґрунтована
(на шляху до прийняття ідей
ноосферної освіти)
Захворюваність дітей шкільного
віку в Україні за останні 10 років
зросла на 27%:
• у 1-х класах - більше 30% дітей, які
мають хронічні захворювання;
• у 5-х - майже 50%;
• у 9-х - майже 64%
І, як висновок, - сьогодні в Україні
серед підлітків від 12 до 18 років
відносно здорові лише 6-10%.
Равіль Сафіуллін,
Міністр молоді та спорту
Психолого-педагогические факторы,
влияющие на здоровье школьников:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
психологический климат в классе, на уроке, наличие эмоциональных
разрядок
стиль педагогического общения учителя с учащимися;
характер проведения опросов, проблема оценок;
степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам
(особенно, группы риска);
соответствие используемых методик и технологий обучения
возрастным и функциональным возможностям школьников;
степень ограничений в свободе естественных телесных,
эмоциональных и мыслительных проявлений учащихся на уроках ;
личные, психологические особенности учителя, его характера,
эмоциональных проявлений;
состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к своему
здоровью;
обременение учителя собственными проблемами, его способность
психоэмоционального переключения;
степень педагогической автономии и возможности инновационной
деятельности учителя;
профессиональная подготовленность учителя по вопросам
здоровьесберегающих образовательных технологий.
Напрямки для реалізації складових здоров'я
1
Фізична
складова
2
Соціальна
складова
3
Психічна
складова
4
Духовна
складова
Створення
здоров’язбережувального
простору уроку неможливе без
реалізації всіх складових здоров‘я
На шляху до прийняття ідей
ноосферної освіти
1. Моніторингові дослідження якості надання освітніх
послуг
Проаналізувавши загальні результати, висунули гіпотезу, що
основними факторами, які впливають на формування думки
учнів та їх батьків є:
• рівень комфортності (емоційний стан) учнів на уроці (перший
факторний показник);
• рівень навчальних досягнень та ступінь важкості (легкості)
засвоєння нових знань (перший факторний показник);
• рівень мотивації учнів до навчання (третій факторний
показник) .
120
100
80
60
40
20
0
високий
низький
середній
рівень мотивації до отримування нових знань
рівень послуг, які надає школа
ступінь легкості набуття нових знань
рівень комфортності під час навчально-виховного процесу
Висновки
• Простежується наявність прямого
зв’язку між ступенем важкості
отримання нових знань та емоційним
станом учнів під час уроку
• Педагогами здебільшого не
враховуються вікові особливості учнів
та природовідповідні (притаманні
людині від природи) способи, методи і
канали сприйняття інформації
Мультисенсорний підхід у
навчанні англійської мови
Теорія множинності інтелекту
(за Говардом Гарднером)
Вербальний/лінгвістичний інтелект – особливе сприйняття звуків, структур,
значень і функцій слів, мови.
Логіко-математичиий інтелект – особливе сприйняття і розпізнання логічних або
числових операцій, здатність розуміти довгі логічні ланцюги.
Просторовий інтелект – здатність чіткого сприйняття візуально-просторового
світу і можливість трансформувати це сприйняття.
Музичний інтелект – здібність відчувати та оцінювати ритм, тон, тембр, форми
музичного вираження.
•
Міжособистісний інтелект – здатність розпізнавати і відповідно реагувати на
настрій, темперамент, мотивацію і бажання інших.
Внутрішньо-особистісний інтелект – особливе сприйняття власних почуттів і
здатність розрізняти власні емоції, знання власних сильних та слабких сторін.
Кінестетичний інтелект – особлива здібність контролювати рухи тіла та спритно
МУЛЬТИСЕНСОРНИЙ ПІДХІД
у навчанні англійської мови
Чим більше каналів
відкрито для
сприйняття
інформації, тим
ефективніше йде
процес навчання.
МУЛЬТИСЕНСОРНИЙ ПІДХІД
Візуали - запам'ятовують
інформацію візуально,
через зір
Аудіали – краще
сприймають інформацію
на слух
Кінестетики – у цих учнів
краще працює відчуття
дотику, нюху та смаку
Екологія душі
– чистота помислів та вчинків
Екологія Землі випливає з
екології душі, її внутрішнього
стану. Людина як мікрокосмос і
довкілля як макрокосмос
глибоко взаємозв’язані.
Від того, в якому просторі
живе наша душа: в істині,
любові і добрі чи в брехні,
ненависті і злі – залежить
якість і спрямованість нашого
життєвого діалогу зі світом.
Віктор Жуковський,
докторант богослов’я
Экологизация образования
Місія школи:
• Включение
экологических
аспектов
во все
виховання
екологічної
культури
учнів,
образовательные
громадянськоїпредметы,
зрілості,экологизация
відповідальності
процесса
обучения, экологизация
среды
перед природою,
суспільством,
людиною,
образовательного учреждения, экологизация
самим
собою;
взаимоотношений учитель-ученик
формування ноосферного
мислення.
(Н.М.
Мамедов)
• Транслирование
содержание учебного
Єдинавпедагогічна
тема:
предмета экологического стиля мышления…
“Підвищення якості освіти, становлення
(А.Ю. Либеров)
моральності учнів через створення
• Обращение
к естественным,
присущим человеку
природовідповідного,
здоров’язберігаючого
та
от природы, способам, методам и каналам
здоров’яформуючого
восприятия
информации освітнього простору”
(Л.М. Зайцева)
У березні 2012 року на базі нашої школи відбувся районний
науково-практичний семінар для вчителів біології під
• керівництвом Кузнєцової А.Ф., доктора педагогічних наук,
професора кафедри теорії і методики професійної освіти ХНПУ
ім. Г.С. Сковороди, за темою:
«Ноосфера. Ноосферна освіта. Ноосферна педагогіка.
Ноосферний урок»
Атмосферою творчості і краси, яка панувала на уроці, екологічною
чистотою, націленістю на розкриття вищого «Я» учителя й учня
через їхню творчу взаємодію по всіх каналах сприйняття і, нарешті,
високою результативністю засвоєння навчальної інформації урок
буквально заворожив усіх присутніх.
Етапи біоадекватного уроку
I
(сенсорномоторний)
символьний)
II
(символьний)
III
(логічний)
IV
(лінгвістичний)
Репрезентація,
представлення
образу
Представлення
інформації
Осмислення,
перепрацювання
інформації
Творче
використання
Формування вміння
використовувати
знання
(словесний опис,
малювання образу символу, закріплення
через виконання
різно-манітних
вправ…)
Закріплення
навичок
використання
знань
(пошук
самостійних
образів,
прикладів, творча
робота)
У стані релаксації – мотивація
й формування мислеобразу
навчального матеріалу зі
структурованою інформацією
Архівування інформації
Діти мислять формами,
фарбами, звуками,
відчуттями взагалі.
Мета дій учителя і учнів:
К. Ушинський
• сформувати, закріпити і дати учневі навички
роботи з навчальним мислеобразом (мислеобраз
– індивідуально сприйнятий всіма органами
почуттів - колір + смак + запах + звук цілісний образ предмета або явища);
• сформувати навчальний образ як «одиницю»,
мікроструктуру з навчального предмета;
• закласти його в довготривалу пам’ять;
• навчити користуватися новим образом, тобто
зробити його творчою рухомою одиницею мислення
ФОРМА
РЕЛАКСАЦіОННО-АКТИВНА
Етап релаксації: накопичення
інформації, робота правої
(творчої) півкулі.
Етап активності:
тренування лівої півкулі (логіка,
аналіз, структурування
інформації).
Формується
цілісне
мислення
Символ духовності української літератури
Українська
мова, 1 клас
“Написання
слів з
апострофом”
Урок природознавства,
6-й клас
Життєвий
шлях
духовні
пошуки
чиста совість
Козак
перша письмова
згадка 1489 рік
Запорізька Січ
заснована у 1556
році на острові
Хортиця
Козак - універсальний
воїн
(артилерист,
піхотинець, моряк,
вправний вершник)
Висновок
1. На біоадекватному уроці здійснюється
дуже важливий психологічний процес синхронізація роботи обох півкуль
головного мозку.
2. Взаємодія лівої і правої півкуль
призводить до того, що розвивається
цілісне мислення.
3. Така методика дозволяє створити
ситуацію моделювання самим учнем
навчальних знань.
4. Учень, що володіє роботою обох
півкуль, сприймає інформацію творчо.
Місія школи:
виховання екологічної культури учнів,
громадянської зрілості, відповідальності
перед природою, суспільством, людиною,
самим собою;
формування ноосферного мислення
Єдина педагогічна тема:
“Підвищення якості освіти, становлення
моральності учнів через створення
природовідповідного, здоров’язберігаючого та
здоров’яформуючого освітнього простору”
Результативність
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Зростання мотивації учнів до
навчання та інтересу до вивчення
відповідних предметів.
Підвищення рівня навчальних
досягнень учнів усіх категорій.
Формування навичок роботи з
інформацією (перенесення на інші
предмети).
Розкриття та розвиток творчих
здібностей.
Розвиток естетичних емоцій та
почуттів, зв’язного мовлення,
вміння аргументовано, образно
висловлювати свої думки,
судження, оцінки.
Виховання громадянськості.
Здоров’язберігаючий
та
здоров’явідновлювальний ефект
Методика вивчення ставлення до навчальних
предметів Г.Н. Казанцевої
Розділ I.
Назви з усіх предметів, які вивчаються у
школі:
а) ті, що подобаються;
б) ті, що не подобаються
Підкресли причини, що характеризують
твоє ставлення до предмета.
Допиши відсутні.
Чи потрібний етап комфортного мислення на інших уроках?
Так – 100% респондентів-учнів 7-Б класу
Як ти вважаєш, чому?
“
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
124
Размер файла
9 750 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа