close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 9-А

код для вставкиСкачать
 Швидкість хімічних реакцій
Виконали учениці 9
-
А класу:
Ткаченко М.,Івова Н.,Михальчук Д.
•
Відомо, що одні
хімічні реакції
протікають за
малі
частки секунди, інші ж за хвилини, години, дні. Деякі протікають так швидко, що за ними не встежиш. Ось ми запалюємо сірник. Запалюється від тертя об коробку
фосфор, що входить до складу сірникової голівки, миттєво з'являється полум'я. Хімічна реакція зайняла частки секунди.
Дрова
в багатті теж згорають дуже швидко. А
перетворення
деревини доісторичних велетенських дерев на кам'яне вугілля тривало
мільйони
років.
Вибух
суміші кисню з воднем відбувається практично миттєво, а перетворення графіту в
алмаз
в надрах Землі -
дуже повільна реакція. З відомих на сьогоднішній день реакцій найшвидша протікає в 10
40
разів швидше, ніж сама повільна. При цьому не можна обмежуватися суто якісними реакціями, міркувати про «швидкі» і «повільних» реакціях.
•
Знання
швидкостей хімічних реакцій має дуже велике практичне і наукове значення. Наприклад, в хімічній промисловості від швидкості хімічної реакції залежать розміри,
продуктивність
апаратів, якість вироблюваного продукту і в кінцевому підсумку зарплата працівників і
собівартість продукції. Вплив концентрацій речовин на швидкість хімічної реакції
•
Вплив концентрацій речовин на швидкість хімічної реакції
Щоб речовини прореагували, необхідно, щоб їх молекули зіткнулися. Очевидно, що ймовірність зіткнення молекул прямо пропорційна кількості молекул реагентів в одиниці об'єму, тобто молярним концентрацій реагентів.
У середині XIX ст. (1865 р. -
М. М. Бекетов, 1867 р. -
К. Гульдберг, П. Вааге) був сформульований основний постулат хімічної кінетики, званий також
законом діючих
мас:
Швидкісь хімічної реакції прямо пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин у ступенях, рівних коефіцієнтам перед формулами речовин у рівнянні реакції.
Вплив поверхні дотику реагентів на швидкість хімічної реакції
•
Швидкість гетерогенної реакції прямо пропорційна площі поверхні зіткнення реагентів. Але в цьому визначенні є нюанси. Тверді речовини, що беруть участь в гетерогенної реакції, для збільшення швидкості взаємодії подрібнюють, щоб збільшити площу поверхні частинок. Наприклад, вугілля для приготування пороху розтирають в порошок. Рідина для реакції з газом розпилюють в найдрібніші крапельки: так, дизельне
паливо
(суміш вуглеводнів) впорскують у камеру, де воно зустрічається з повітрям, через спеціальний пристрій, що забезпечує розпилення.
Вплив природи реагентів на швидкість хімічної реакції
•
Константа швидкості реакції залежить в першу чергу від природи реагуючих речовин.
Калій
швидше взаємодіє з водою, ніж
натрій, а
літій
-
ще повільніше натрію. Водень реагує з киснем дуже швидко (часто з вибухом), а
азот
з киснем -
вкрай повільно і лише в жорстких умовах (електричний розряд, високі температури).
Під «природою реагуючих речовин» розуміють:
1. для речовин молекулярної будови -
тип хімічних зв'язків у молекулах реагентів, міцність зв'язків. Щоб молекула прореагувала, зв'язок в ній необхідно розірвати.
2. для речовин немолекулярное будови (іонний або атомний кристал) -
будова кристалічної решітки, її міцність.
3. для речовин, у яких «молекула» складається з одного атома (наприклад,
метали, благородні гази) -
будова електронної оболонки атома, міцність зв'язування зовнішніх електронів.
4. для молекул складної форми -
ймовірність сприятливого для реакції взаємного розташування реагентів при зіткненні.
Вплив температури на швидкість хімічної реакції
•
При підвищенні температури швидкість хімічних реакцій звичайно зростає. Це пояснюється теорією активації:
енергія
необхідна для активування молекул, називається
енергією
активації (Е
акт).
Молекули
поділяються на: неактивні та активні
(Енергія
молекул менше (Енергія молекул
енергії
активації: більше енергії активації:
Е мовляв <Е акт) Е мовляв> Е акт)
З підвищенням температури збільшується число активних молекул, тому збільшується швидкість реакції.
Залежність швидкості хімічної реакції від температури визначається правилом Вант
-
Гоффа: при підвищенні температури на 10
о
С швидкість більшості хімічних реакцій збільшується у 2
-
4 рази. Це правило
метаматично
виражається наступною формулою:
М. М. Бекетов
(1865 р.)
К. Гульдберг та П. Вааге (1867 р.)
Тести
1. Швидкість реакції зі збільшенням концентрації:
а)зменшується
;
б)збільшується
;
в)не змінюється.
2. Швидкість хімічної реакції характеризує:
а)
зміну кількостей речовин за одиницю часу в одиниці об'єму або одиниці площі;
б)
час, за який закінчується хімічна реакція;
в)
число структурних одиниць речовини, що вступили в хімічну реакцію.
3.
При збільшенні тиску в 2 рази не збільшиться швидкість реакції:
а) H2
+ I2
= 2HI; б) C + O2
= CO2.
4.
У скільки разів зміниться швидкість реакції 2A + B = 2C, якщо концентрацію речовини А зменшити в 2 рази?
а) зменшиться в 4 рази;
б) збільшиться в 2 рази;
в) збільшиться в 4 рази.
5. Не має впливу на реакції, що протікають у твердій фазі, наступний чинник: а) концентрація реагентів; б) температура; в) природа реагуючих речовин; г) ступінь подрібнення реагентів. 6. З найменшою швидкістю при кімнатній температурі протікає взаємодія між: а) цинком і розведеної сірчаної кислотою; б) магнієм і розведеної сірчаної кислотою; в) залізом і киснем; г) розчином карбонату натрію і соляною кислотою. 7. Швидкість хімічної реакції між міддю і азотною кислотою залежить від: а)маси міді; б)обсягу кислоти; в)концентрації кислоти; г)обсягу колби. Відповіді
1
-
б 2
-
а
3
-
а
4
-
в
5
-
а
6
-
в
7
-
в
Висновок
•
Отже, в ході цієї
роботи
ми визначили, що швидкість гомогенної реакції -
це зміна молярної концентрації одного з беруть участь в реакції речовин в одиницю часу, а гетерогенної -
це зміна кількості речовини в одиницю часу на одиницю поверхні, і експериментально довели, що на швидкість реакції впливають такі чинники:
до
аталізатори, температура, концентрація, площа зіткнення реагуючих речовин для гетерогенної реакції, природа реагуючих речовин.
Автор
ke
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
642
Размер файла
1 238 Кб
Теги
швидкість_хімічних_реакцій_9
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа