close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ

код для вставкиСкачать
 Духовне і національне відродження школи, ефективність формування і розвитку творчої особистості кожної дитини значною мірою залежить від вчителя. В сучасних умовах реформування системи освіти проблема формуваннятворчої особистості дитини є нагальною проблемою психолого-педагогічної науки і практики. Вирішення завдання по формуванню соціально-активної особистості і створенню сприятливих умов для всебічного розвитку творчих можливостей учнів залежить від професійної компетентності вчителя, рівня його освіти та загальної культури, здатності до творчої діяльності і спілкування. Тільки творчий вчитель може самостійно долати недоліки у навчально-виховному процесі, які гальмують реальний процес оновлення шкільної справи. Саме тому підготовка вчителя до творчої професійної діяльностінабуває особливого значення.
Творчий вчитель - це творча особистість з високим ступенем розвинутості мотивів, характерологічних особливостей і творчих умінь, що сприяють успішній творчій педагогічній діяльності, і яка внаслідок пеціальної професійної підготовки і постійного самоудосконалення набуває знань, умінь і навичок педагогічної праці, оволодіває творчими уміннями по формуванню творчої особистості учня у навчально-виховному процесі. За таких умов, здатність творчого вчителя до педагогічної творчості характеризується не тільки високим рівнем педагогічної креативності (термін за В.А.Лісовською), і відповідним сучасним вимогам рівнем знань предмета, який викладається, але і набутими психолого педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які забезпечують його ефективну взаємодію з учнями по розвитку їх творчих можливостей у навчально-виховному процесі.
На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень можна виділити такі найважливіші риси педагогічної креативності вчителя:
високий рівень соціальної і моральної свідомості;
пошуково-перетворюючий стиль мислення;
розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обгрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо);
проблемне бачення;
творча фантазія, розвинене уявлення;
специфічні особистісні якості (любов до дітей, безкорисність, сміливість, готовність до розумного ризику в професійній діяльності, цілеспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість, ентузіазм);
специфічні мотиви(необхідність реалізувати своє "Я", бажання бути визнаним, творчий інтерес,захопленість творчим процесом, своєю працею, прагнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах своє ї педагогічної праці);
комунікативні здібності;
здатність до самоуправління;
високий рівень загальної культури.
Наведений перелік найважливіших рис педагогічної креативності можна використовувати для проведення її педагогічного оцінювання і самооцінки майбутніх вчителів і вчителів, які працюють.
Творча педагогічна діяльність вчителя - це тільки одна грань педагогічної творчості, головним кретерієм якої є забезпечення творчого розвитку особистості учня. Творча педагогічна діяльність кожного вчителя має свої індивідуальні особливості, а тому кожен вчитель потребує особливого до себе підходу. При цьому спрямованість її на творчий розвиток учнів є необхідною умовою творчого розвитку самого вчителя. За таких умов, на підставі аналізу досліджень І.М. Гуткіної,І.П. Івановської, Н.В. Кичук, І.Г. Канєвської, Є.С. Левчук, В.А. Лісовської, М.Ф. Ломанової, М.М. Поташника, П.І. Шевченка можна виділити такі критерії творчої педагогічної діяльності вчителя:
1. Розробка принципово нових підходів до навчання, виховання і розвитку учнів.
2. Раціоналізація та модернізація змісту, форм, методів та засобів навчально-виховного процесу у світлі нових завдань,які висуваються перед школою, зокрема з метою розвитку творчих можливостей учнів, їх талантів та обдарованості.
3. Комплексне та варіативне використання в професійній діяльності всієї сукупності теоретичних знань та практичних навичок.
4. Бачення нової проблеми у зовнішнє знайомій ситуації, знаходження варіативних шляхів її вирішення.
5. Застосування науково-доказового вибору дій у конкретній педагогічній ситуації.
6. Проведення систематичного самоаналізу професійної діяльності,
7. науково-дослідної роботи по творчому узагальненню свого досвіду і досвіду своїх колег.
8. Володіння формами і методами керівництва творчою навчальною діяльністю учнів з метою розвитку їх творчих можливостей.
9. Реалізація на практиці принципів педагогіки співробітництва.
10. Прояв гнучкості при виборі оптимального управлінського рішення в нестандартних ситуаціях.
11. Оригінальне конструювання навчально-виховного процесу.
Наведені критерії характеризують творчу педагогічну діяльність вчителя як творчий процес. З точки зору її продуктивності системоутворюючим фактором вищенаведених критеріїв виступає позитивна динаміка успішності учнів,яка включає в себе не тільки рівень знань, умінь і навичок з різних предметів, але і відомості про рівень творчого розвитку учнів. Таким чином творча педагогічна діяльність вчителя виступає засобом формування творчої особистості учня унавчально-виховному процесі.
В психолого-педагогічній літературі дослідники визначають рівень творчої діяльності вчителя залежно від того чи іншого конкретного напряму його педагогічної діяльності. Ми вважаємо, що для визначення рівнів творчої педагогічної діяльності вчителя доцільно розглядати різні напрями його діяльності, тому що творчість вчителя у різних видах професійної діяльності проявляється по-різному.
Таким чином можна виділити п'ять основних підсистем творчої педагогічної діяльності вчителя:
1. Дидактична підсистема характеризує ступінь володіння вчителем змістом навчального матеріалу, формами, методами,засобами ефективної організації навчальної творчої діяльності учнів, а також творчу педагогічну діяльність вчителя з планування навчально-виховного процесу, реалізації плану і мети, самоаналізу і коректуванню своє діяльності по розвитку творчих можливостей учнів, формуванню їх пізнавальних інтересів і мотивів творчої діяльності, озброєнню знаннями, вміннями та навичками в процесі уроків і позаурочних заходів.
2. Виховна підсистема характеризує творчу педагогічну діяльність вчителя із забезпечення психолого-педагогічних умов для формування кожного учня як творчої особистості через активну життєву діяльність вихованців, їх творчий розвиток, самореалізацію своїх потенціальних можливостей у різних видах творчої діяльності.
3. Організаційно-управлінська підсистема характеризує творчу педагогічну діяльність учителя з розвитку здатності досамоуправління і комунікації, а також ступінь оволодіння вчителем формами, методами, засобами педагогічного керівництва творчою діяльністю учнів з метою розвитку їх потенціальних творчих можливостей.
4. Підсистема самовдосконалення характеризує творчу професійну діяльність учителя з підвищення своєї професійної та загальної культури, із самовиховання і саморозвитку професійно-значущих якостей, педагогічної креативності,створення своєї творчої лабораторії.
5. Громадсько-педагогічна підсистема характеризує професійний, громадський та особистісний рейтинг учителя,ефективність його взаємодії з батьками, колегами, громадськістю, іншими соціальними інститутами виховання,творчими спілками тощо.
С.О. Сисоєва виділяє чотири рівня творчої педагогічної діяльності вчителя:
репродуктивний;
раціоналізаторський;
конструкторський;
новаторський;
Репродуктивний рівень передбачає, що вчитель, працюючи на основі вироблених до нього методик, рекомендацій,досвіду, відбирає ті, які найбільше відповідають конкретним умовам його праці, індивідуально-психологічним особливостям учнів.
Раціоналізаторський рівень передбачає, що вчитель на основі аналізу свого досвіду, конкретних умов своєї педагогічної діяльності вносить корективи у свою роботу, удосконалює, модернізує деякі елементи існуючих рекомендацій,методик, досвіду відповідно до нових завдань.
Конструкторський рівень характеризує діяльність учителя тоді, коли на основі свого досвіду, самоаналізу своєї діяльності і знань психолого-педагогічних особливостей учнівського колективу вчитель, використовуючи існуючи методики,рекомендації, передовий досвід, конструює свій варіант вирішення педагогічної проблеми.
Новаторський рівень передбачає вирішення педагогічної проблеми на принципово нових засадах, відрізняється новизною, оригінальністю й високою результативністю.
В кожній підсистемі різні вчителі працюють на різних рівнях, діяльність одного вчителя в різних підсистемах, як правило, теж здійснюється на різних рівнях творчої діяльності. Знання рівня творчої діяльності вчителя у кожній підсистемі дають можливість зробити висновок про загальний творчий рівень його педагогічної праці і простежити взаємозв'язок між рівнем творчої діяльності вчителя і його кваліфікаційною категорією.
Творчість є родовою властивістю людини і людства в цілому, однак у різні історичні епохи вона реалізується різною мірою. Суспільство створює певні об'єктивні умови для творчих проявів особистості, але сама остання є тією структурною одиницею суспільства, яка здатна до творчого перетворення світу. Саме на особистісному рівні формуються і реалізуються дійсні людські можливості, з яких у кінцевому підсумку складаються можливості суспільства.
Спрямованість навчально-виховного процесу сучасної школи на розвиток особистості, і, як наслідок, поява мережі нетрадиційних типів шкіл, розробка альтернативних систем освіти, авторських методик навчання вимагають від учителя уміння працювати в творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно досконалювати свою професійну діяльність,створювати свою творчу лабораторію, опановувати специфічними формами і методами орієнтації будь-якого навчального курсу на розвиток творчих можливостей учнів, їх талантів і обдарованості.
Література:
1. Пономарев Я.А. Психология творчества. - М., 1976.
2. Научно-технический прогресс и творческий потенциал человека. - К., 1988.
3. Жизнь как творчество (Социально-психологический анализ).- К., 1985.
4. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод. посібник / Гол. ред. ради В.М.Доній.
- К., 1996.__
Веселівська районна різнопрофільна гімназія
Характеристика підсистем педагогічної творчості
Підготувала:
вчитель російської мови
та світової літератури
Папазян І.Г.
Веселе, 2012 р.
Автор
ke
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3 243
Размер файла
58 Кб
Теги
учнів, умовах, творчий, потенціал, розвитку, педагога, творчого
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа