close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДПА 2013. Читання ( рос.)

код для вставкиСкачать
Н.О. Воскресенська, О.Я. Харченко
ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ для державної підсумкової атестації з читання українською мовою для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою 4 КЛАС
Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
Київ
Центр навчально-методичної літератури
2013
3
Пояснювальна записка для вчителя
Державна підсумкова атестація з читання українською мовою в 4 класі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російсь кою мовою проводиться у вигляді підсумкової контроль
-
ної роботи. В основу відбору змісту навчального матеріалу, рі
-
вень осягнення котрого підлягає перевірці, покладено вимоги на
-
вчальної програми з читання для 1–4 класів (Программы для
средней общеобразовательной школы с русским языком обучения. 1–4 классы. – К. : Початкова школа, 2006).
Визначення рівня сформованості навички читання українською мовою охоплює перевірку вмінь розуміти прочитане, визначати основ ну думку твору, висловлювати ставлення до прочитаного. Кожна підсумкова контрольна робота складається з дев’яти тес
-
тових завдань різних рівнів складності, серед яких: шість завдань з
акритого типу
з вибором однієї правильної відповіді, три завдання відкритого типу
з короткою відповіддю.
Оцінювання підсумкової контрольної роботи здійснюється відпо
-
відно до наказу МОНмолодьспорту України від 13.04.11 № 329
«Про затвердження Критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти»
так:
– за завдання закритого типу
з вибором однієї правильної відпо
-
віді виставляється 1 бал
;
– за завдання відкритого типу
з короткою відповіддю
– 2 бали
(якщо завдання виконане частково
– 1 бал
);
– за завдання на встановлення відповідності між поняттями та їхнім значенням, між окремими елементами твору – 2 бали
; – за завдання на розмітку вірша для виразного читання – 2 бали
.
Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу – 12
.
4
Інструкція для учня
1. Уважно прочитай текст, щоб зрозуміти, про що в ньому йдеться. Якщо потрібно, перечитай його. Помір
-
куй, яка тема тексту, яка його основна думка, хто голов­
ний герой.
2. Якщо в тексті є слова, яких ти не розумієш, дізнайся про їхнє значення зі Словника після тексту.
3. Якщо котресь із завдань ти не можеш виконати, про
-
пусти його і почни виконувати наступне. Повернись до невиконаного завдання пізніше.
4. До шести завдань кожної контрольної роботи подано три варіанти відповіді, з­поміж яких треба обрати один правильний і обвести кружечком букву, що стоїть поряд. Наприклад: Про пригоди Яви і Павлуші написав:
А
Анатолій Костецький
Б Василь Сухомлинський В
Всеволод Нестайко
5. Якщо ти вважаєш, що обрано або записано непра
-
вильну відповідь, акуратно закресли її і познач або запи
-
ши правильну.
6. У роботах є завдання, котрі слід виконувати на спе
-
ціально відведених для цього рядках.
7. Якщо в завданні потрібно з’єднати окремі частини висловлювання або слово та його тлумачення, роби це за допомогою ліній. Наприклад:
Слово не горобець,
•
•
як пес хвостом.
Не кидайся словами,
•
•
вилетить – не впіймаєш.
8. Після виконання роботи перевір її.
Бажаємо тобі успіху!
5
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
ВАРІАНТ 1
Прочитай уважно текст.
ЧИМ ХАТА БАГАТА
Визолотило сонце лани. Скрізь поширився густий гаря
-
чий дух стиглого зерна.
Денисків тато і днює й ночує в полі. У комбайнерів роботи в час жнив – непочатий край. Дениско так, бува, скучить за татом, що більше й витерпіти несила. Тож відпроситься в до
-
машніх, осідлає замість коня довгу лозину – й бігцем на лан.
– Це добре, що ти підсобити прийшов, – пригладжує Денискові непокірного чубчика тато. – Тут, брате, поспі
-
шати треба, бо урожай не той, що в полі, а той, що в ко
-
морі. Як гадаєш, упораємо за сьогодні цей лан?
– Щось йому ні кінця ні краю, – з непевністю в голосі каже Дениско.
– Не питає добрий жнець, чи широкий загонець, – усмі
-
хається тато й, підморгуючи синові, додає: – Очі роботи лякаються, а руки роблять...
Так, перемовляючись та жартуючи, вони і жнивують, поки сонце не похилить до обрію і не ляже на землю пе
-
редвечірня сутінь.
Частенько в цей час приходить по Дениска бабуня. Вона приходить з повним кошиком ще теплих пиріжків, з ба
-
ночкою липового меду і бідончиком квасу чи узвару.
Тато зупиняє комбайна, подає знак своїм хлопцям, щоб усі ставали на підвечірок. Призволяються комбайнери смачню
-
чими пирогами. Найласіші шматки Денискові підсовують.
А бабуня припрошує:
– Їжте, любі женчики, їжте. Чим хата багата, тим і рада.
– Е, бабо Насте, ваша хата не тільки пирогами багата, – весело усміхається Степан. – Он який у вас хлібороб рос
-
те! Не хлопець – золото. Якби не Дениско, ми б сьогодні й половини не зробили. Недарма кажуть, що нива потре
-
бує доброї погоди, доброго насіння та доброго робітника.
Дениско опускає долу очі. Він не звик, щоб його хвалили.
(248 слів) За
Анатолієм Григоруком
6
Словник
Лан – поле
Ст
и
глий – спелый
Загон
е
ць – полоса поля, которую жнёт один жнец
С
у
тінь – сумерки
Підвеч
і
рок – полдник
Призвол
я
тися – угощаться
Найл
а
сі
ший – самый вкусный
Виконай завдання.
1. Визнач жанр прочитаного твору.
А
казка
Б
легенда
В
оповідання
2. Що робили хлібороби в полі?
А
сіяли зерно
Б
орали землю
В
збирали врожай
3.
Чому Дениско опинився в полі? А
тому, що хотів подивитися, як збирають урожай
Б
тому, що дуже скучив за татом
В
тому, що хотів допомогти татові
4.
Випиши з тексту речення, в якому говориться, чим бабуся пригоща
-
ла хліборобів.
5.
За що Степан похвалив Дениска? А
за те, що той прибіг у поле
Б
за те, що хлопець, як міг, допомагав хліборобам
В
за те, що хлопець любить батька
7
6.
Як Степан похвалив Дениска? Випиши речення.
7.
Знайди й підкресли вжиті в тексті прислів’я. Скільки їх?
А
3
Б
2
В
5
8.
Встанови відповідність між видом усного народного твору і його ви
-
значенням. З’єднай їх лінією.
скоромовка
•
•
опис ознак чи дій предмета, росли
-
ни, тварини або явища, за якими треба відгадати, про кого чи про що йдеться
прислів’я •
•
жартівливий вислів, складений з важ ких для швидкої вимови слів
загадка •
•
короткий влучний вислів, у якому узагальнено життєвий досвід і муд­
рість народу
9.
Вибери прислів’я, яке найточніше виражає головну думку твору Анатолія Григорука «Чим хата багата».
А
Де руки й охота, там спора робота.
Б
Без трудів не їстимеш пирогів.
В
Хочеш їсти калачі, не лежи на печі.
8
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1
ВАРІАНТ 2
Прочитай уважно текст.
У ГУРТІ Й ПІСНЯ В ЛАД ІДЕ
Пісню в родині Бубликів люблять однаково що малі, що великі. І найперший заспівувач у них – дідусь. Бува, си
-
дить собі він нищечком на краю лави, бо взагалі натурою мовчкуватий, слухає, усміхаючись у вуса, про що інші го
-
монять. А коли розмова дійде до кінця і попримовкнуть усі, дідусь кашляне й упівголоса, ніби дослухаючись до самого себе, заведе:
Місяць на небі, зіроньки сяють,
Тихо по морю човен пливе...
Бабуня лукаво позирне на діда, звичним рухом попра
-
вить хустину на голові й високим, на диво молодим голосом підхопить:
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує – серденько мре.
Два останні рядки дружно повторюють усі гуртом: і ді
-
дусь із бабунею, і тато з мамою, і Мар’янка з Дениском. Пісня мужніє, повниться силою, і Денискові починає здава
-
тися, ніби її зачаровано слухають високі мальви під вікна
-
ми, вишняк край городу, навіть сонні ворони у своїх чор
-
них, ледь видимих у пітьмі гніздах. Він починає так старатися, що завершальні слова пісні кінчає пізніше за інших, на високій і навіть писклявій ноті.
– Ми співали, нам і спасибі, – каже, перевівши дух, ді
-
дусь.
– Щира пісня гріє краще за кожуха, – нехотя підводить
-
ся з лави бабуня.
– У гурті пісня завше в лад іде, – зауважує тато.
– От тільки Денис півня пустив, – раптом кидає Мар’янка.
– Якого ще півня! – обурюється Дениско. – Завше ти ви
-
гадуєш!
– Мальованого! Всі скінчили, а ти нявчиш, як кіт, що його за хвоста смикають.
9
– Годі вам, – примирливо усміхається дідусь. Кажуть: не співається пісня без заспівувача. Але є й інша приказка: не той молодець, що починає, а той, що кінчає. Ти, Дениску, скінчив останнім. От і вважай, що вчинив, як справжній молодець. (
244 слова
)
За
Анатолієм Григоруком
Словник
Н
и
щеч
ком – тихонько
Нат
у
ра – характер
Гурт
о
м – вместе
Вишн
я
к – вишнёвый сад
З
а
вше
– зав
жди
Виконай завдання.
1.
Визнач жанр прочитаного твору.
А
ка
зка
Б
легенда
В
оповід
ання
2.
Що любили в родині Бубликів?
А
ч
ит
ати вірші
Б
р
озповідати цікаві історії
В
с
піва
ти пісні
3.
Хт
о першим починав співати?
А
Д
е
ниско
Б
д
ідусь
В
б
абу
ся
4.
Як
слід розуміти вислів «півня пустив»?
А
в
ипусти
в півня на вулицю
Б
д
уже голосно співав
В
в
идавав під час співу фальшиві ноти
10
5.
За
що дідусь похвалив Дениска?
А
з
а те, що голосно співав
Б
з
а те, що півня пустив
В
з
а те, що останнім закінчив співати
6.
Як ставиться Дениско до пісні? Випиши речення, в яких про це гово
-
риться.
7.
Які речення тексту свідчать, що Дениско дуже старався співати? Випиши їх.
8.
Знайди й підкресли вжиті в тексті прислів’я. Скільки їх?
А
4
Б
7
В
5
9.
Встанови відповідність між видом усного народного твору і його ви
-
значенням. З’єднай їх лінією.
прислів’я
•
•
опис ознак предмета чи явища, за яки
-
ми потрібно відгадати, про кого чи про що йдеться
байка
•
•
короткий влучний вислів, у якому уза
-
гальнено життєвий досвід і мудрість на
-
роду
загадка
•
•
невеликий, переважно віршований твір повчального змісту, у якому в об
-
разах тварин, рослин та різних пред
-
метів зображено людей
11
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
ВАРІАНТ 1
Прочитай уважно текст.
ВІДЛІТАЮТЬ ЖУРАВЛІ
Прийшов вересень. Після спекотного літа, після серп­
невих теплих днів настала золота осінь.
По узліссях ще ростуть гриби. У мохових болотах на
-
мистинками розсипана по купинах червона журавлина. На освітлених сонцем лісових галявинах червоніють ке
-
тяги горобини.
Чисте і прозоре повітря. Далеко чути звуки, гучно ли
-
нуть голоси. По прозорому високому небу біжать та й бі
-
жать хмарки.
У ці осінні дні багато птахів відлітають у вирій. У даль
-
ню путь вирушають дикі гуси, покидають рідні болота довгоногі журавлі. Хоч і не хочеться їм летіти з рідної землі, хоч і сумуватимуть вони за нею на чужині, але зима вже холодом дихає.
Готуючись у далеку дорогу, кружляють журавлі над річ кою, над рідним болотом. Зімкнувшись у стрункі клю
-
чі, вирушають журавлі у вирій. Попереду довга і важка путь.
У глухому лісі, край болота, сіли птахи відпочити. Ще до світанку пробудилися сторожкі журавлі. Ледь зоріє над рікою, над червоними верхівками дерев. Темним і по
-
хмурим видається в таку пору глухий ліс. Незабаром зійде над рікою і лісом веселе сонце. Усе тоді засяє, переміниться в темному лісі. Високо піднімуться журавлі. З високого ясного неба почуємо їхні прощальні, сумні голоси.
До побачення, до побачення, журавлі! До радісної зу
-
стрічі навесні! (186 слів)
За
Іваном Соколовим-Микитовим
Словник
Купин
а
– кочка на болоте
Журавл
и
на – клюква
Сторожк
і
– чуткие
12
Виконай завдання.
1.
Визнач жанр прочитаного твору.
А
оповідання
Б
казка
В
нарис
2.
Коли відбувається описана в тексті подія?
А
наприкінці літа
Б
на початку осені
В
на початку зими
3.
Які птахи відлітають у теплі краї?
А
дикі гуси і сороки
Б
дикі гуси і журавлі
В
синиці і журавлі
4.
Що залишається ще рости восени?
А
гриби, суниці, горобина
Б
гриби, журавлина, горобина
В
журавлина, калина, смородина
5.
Обери прислів’я, за допомогою якого можна висловити основ ну думку твору Івана Соколова-Микитова «Відлетіли журавлі».
А
Людина без Вітчизни – як соловей без пісні. Б
Журавлі прилетіли – весну принесли. В
За рідною землею і в небі сумно.
6.
Знайди і випиши речення, в яких розповідається про те, як готують
-
ся відлітати у вирій журавлі.
13
7.
Знайди в тексті і підкресли речення, в яких розповідається про те, чому журавлі змушені летіти у вирій.
Прочитай уважно вірш
.
ДЕ НЕМА ВІТЧИЗНИ
(Скорочено)
Прилетіла з чужини
Пташка сизокрила,
Сіла у своє гніздо
І заговорила:
– Хоч яке б зерно смачне
В чужині не їла,
Не раділа я ні дня,
Навіть не погрілась.
Хоч яка би не була
Свіжа там водиця,
В чужині мені її
Вволю не напиться.
Не забудь, дитино, й ти
Мудру приповідку:
«Де нема Вітчизни, там
Холодно і влітку». (60 слів)
Степан Жупанин
8.
Що спільне у творах Івана Соколова-Микитова і Степана Жупа-
нина?
А
основна думка
Б
жанр твору
В
герой твору
9.
Знайди і випиши з вірша рядки, які нагадують прислів’я.
14
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
ВАРІАНТ 2
Прочитай уважно текст.
ГУСИ­ЖУРАВЛІ
Над Інниною хатою летять гуси­журавлі. Стомилися, зголодніли, бо ж у теплі краї летять.
Розсипала Інна хлібні крихти на подвір’ї:
– Спускайтеся, гуси­журавлі, пообідаєте!
Та не сідають. Пролітають далі й опускаються на спо
-
чинок ген­ген під лісом.
Засмутилася Інна. «Які нетям
у
щі ці гуси­журавлі, – думає. – Я обідати їх запрошую, а вони на болото заверта
-
ють. А там навіть трава пожовкла. Залишаться голодні».
А гуси­журавлі з гори: «Ґел­ґел­курли!» Летять.
Якби знала Інна їхню мову, то не журилася б. Адже гу
-
си­журавлі не просто так «Ґел­ґел­курли!» кажуть, а між собою розмовляють:
– Погляньте, он дівчинка нас обідати запрошує, – мо
-
вить один птах.
– Справді запрошує, – підхоплює інший. А вожак голосно курличе:
– Спасибі, дівчинко! Спасибі! Але ми на болоті пообідає
-
мо. Це лише так здається, що там зараз їжі ніякої немає. А насправді є. І запізнілі чорниці ще гойдаються на стеб­
лах, і брусниці червоніють повсюди. Кисленьких ягідок ще на кущиках рясно­прерясно. А журавлиною кожна мохова купина всіяна. Ой, і смачні ягоди журавлини! Не
-
дарма ми їм своє ім’я подарували. Але Інна не розуміє мови гусей­журавлів. Стоїть мовчки на подвір’ї і проводжає птахів поглядом: «Повертайтеся до нас весною. Повернетесь? Удома найкраще!» (
190 слів
) Євген Шморгун
Словник
Нетям
у
щі – несообразительные
Жур
и
тися – грустить
Чорн
и
ці – черника
Брусн
и
ці – брусника
15
Журавл
и
на – клюква
Купин
а
– кочка на болоте
Виконай завдання.
1.
Визнач жанр прочитаного твору.
А
оповідання Б
казка В
ле
генда 2.
Коли відбувається описана в тексті подія?
А
наприкінці літа
Б
восени
В
навесні
3.
Які птахи летіли над хатою Інни? А
гуси­лебеді Б
гуси­журавлі
В
гуси­качки
4.
Куди летіли птахи?
А
у теплі краї
Б
у ліс
В
у поле
5.
Чим хотіла почастувати птахів Інна? Випиши з тексту речення про це.
6.
Знайди і підкресли в тексті речення, у якому говориться, яким яго
-
дам птахи подарували своє ім’я.
16
7.
Обери прислів’я, за допомогою якого можна висловити основну думку твору Євгена Шморгуна «Гуси-журавлі».
А
Кожному мила своя сторона.
Б
За рідний край життя віддай.
В
Добре тому, хто в ріднім дому. Прочитай уважно вірш.
ПРОЩАННЯ
Літечко ворота зачинило
Й осені ключа від них дало,
А само за хмарку зачепилось
І у теплий вирій попливло.
Журавлі із ним навперегони, –
«Кру» та «кру» –
Лунає з вишини.
То нам їхня пісенька на спомин,
Щоб не забували до весни. (41 слово)
Наталка Поклад
8.
Що спільне у творах Євгена Шморгуна і Наталки Поклад?
А
жанр твору
Б
тема
В
герой 9.
У яких рядках вірша описано перехід від літа до осені? Випиши їх.
17
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
ВАРІАНТ 1
Прочитай уважно текст.
ХИТРИЙ ПІВЕНЬ
Півен
ь, тріпочучи крильми, злетів на пліт і почав на все горло кукурікати. Із сусіднього лісочка підкралася лисичка.
– День добрий! – гукнула вона. – Почула, як ти гарно кукурікаєш. Чудовий у тебе голос. Тільки не знаю, чи вмієш ти так співати, як співав твій батько.
– А як співав мій батько?
– Він на одній нозі ходив по плоту і, заплющивши одне око, так гарно кукурікав, що й ну...
– І я зможу! – сказав півень. Заплющив одне око і по
-
чав кукурікати.
– А чи зможеш ти стояти на одній нозі і, заплющивши обидва ока, співати?
– Зможу! – крикнув півень.
Та тільки заплющив він очі, як лисиця підскочила і схопила його.
Понесла лисиця півня в ліс і хотіла вже з’їсти. А він і каже:
– Твоя мати так не робила!
– А як же вона робила?
– Схопивши півня, вона, перш ніж розірвати його, мала звичку співати.
– Я вся вдалася в матір! – промовила лисиця.
Заплющивши очі, вона почала щось шепотіти.
Півень цього й чекав: змахнув крильми, злетів і сів на дерево.
– Ось тобі й маєш, півень мене перехитрив, – облизав
-
шись, промовила лисиця, зітхнула й голодна подалася до своєї н
ори. (190 слів)
З народного
Словник
Пліт – изгородь
18
Виконай завдання.
1.
Визнач жанр прочитаного твору.
А
оповідання
Б
казка
В
легенда
2.
Про кого нагадала півневі лисичка, щоб його перехитрити?
А
про батька півня
Б
про старого півня
В
про хитрого півня
3.
Що зр
обила лисичка, коли півник заплющив очі?
А
почала плескати в долоні
Б
замилувалась його красою
В
схопила його
4.
Як пі
вник зумів урятуватися?
А
попросив відпустити його
Б
попросив лисичку заспівати
В
вигадав, наче знав лисиччину матір
5.
Кого з героїв казки характеризує прислів’я «На язиці медок, а на думці льодок»? Запиши.
6.
Обери прислів’я, яке виражає основну думку казки.
А
Вовка боятися – в ліс не ходити.
Б
Де сила не бере, там треба розумом підсобити.
В
Страху немає там, де його не бояться.
19
7.
К
азка – це:
А
твір, у якому описано те, чого в житті не буває.
Б
твір повчального змісту, де головними героями най­
частіше виступають тварини, а висміюються люди.
В
твір про реальну подію в житті людини чи тварини.
8.
З поданих слів виберіть ті, які характеризують півника. Запиши їх.
Хитрий, підступний, улесливий, розумний, кмітливий, довірливий, самовпевнений, винахідливий.
Півник – 9.
Героями яких відомих тобі казок є лисичка або півень? Запиши
їх назви.
20
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3
ВАРІАНТ 2
Прочитай уважно текст.
СОБАКА І КІТ
В однієї бабус
і жили собі у дружбі й злагоді собака та кіт. Собака гавкав на перехожих, не пускав чужих у двір, а кіт мишей ловив. Та набридло котові полювання. Почав він залазити в комору, де стояли горщики зі сметаною. Потай злизував вершки. Помітив це собака, заліз у свою будку та й спить цілу добу: хай у двір хто бажає, той і за
-
ходить, що хоче, те й виносить.
Побачила це бабуся і дуже занепокоїлася. Покликала вона своїх лінивих помічників та й каже:
– Хто з вас цю ніч буде добре вартувати, тому я дам оце смажене курча.
Вона показала їм курча і заховала його в коморі.
Собака всю ніч не спав, гавкав. Почув це кіт і зрозу
-
мів, кому господарка віддасть смачне курча. Заліз він до комори.
Вранці бабуся вирішила віддати курча собаці. Зайшла вона до комори – а віддавати вже нічого: курча зникло. Господарка відразу зрозуміла, хто його поцупив. Хотіла вона покарати за це кота, але той мерщій кинувся тікати. Собака теж розлютився й погнався за котом, намагаючись його вкусити. Та де там! Видряпався кіт на високу вербу. Як його дістанеш! З того часу собаки та коти у злагоді не живуть. (19
2 с
лов
а)
З народного
Словник
Зл
а
года – согласие
Полюв
а
ння
– охота
Ком
о
ра – кладовая
Вартув
а
ти – сторожить
См
а
жений – жареный
Поц
у
пити – украсть
Покар
а
ти
– наказать 21
Виконай завдання.
1.
Визнач жанр прочитаного твору.
А
оповідання
Б
казка
В
ба
й
ка
2.
Що став робити кіт, коли йому набридло полювання?
А
цілу ні
ч спав
Б
злизував вершки зі сметани
В
гравс
я з мишами
3.
Як господарка вирішила заохотити до вартування своїх помічників?
А
засмажила для н
их курча
Б
налила горщик сметани
В
напекла пирогів
із м’ясом
4.
Куди поділося бабусине частування?
А
його з’їли кіт і собака
Б
його з’їв кіт
В
його з’їв с
обака
5.
Кого з героїв казки характеризує прислів’я «Яка совість, така й честь»? Запиши.
6.
Обери прислів’я, яке виражає основну думку казки.
А
Умів ук
расти, умій і очима кліпати.
Б
Ліпше солом’яна угода, ніж золота сварка.
В
Вірний
приятель – то найбільший скарб.
22
7.
Казка – це:
А
твір повчального змісту, де головними героями най­
частіше виступають тварини, а висміюються люди.
Б
твір, у якому описано те, чого в житті не буває.
В
твір про реальну подію в житті людини чи тварини.
8.
З поданих слів вибери ті, які характеризують кота. Запиши їх.
Лінивий, хитрий, підступний, мстивий, довір ливий, не
-
чесний, боягузливий, спритний.
Кіт – 9.
Героями яких відомих тобі казок є кіт або собака? Запиши їх назви.
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 206
Размер файла
682 Кб
Теги
1читання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа