close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
 Захоплення судна "FAINA" - одне з найдраматичніших у всій історії сомалійського піратства. Члени екіпажу судна "FAINA" 4,5 місяця були заручниками сомалійських піратів. Умови, в яких утримувалися моряки, явилися небезпечними для здоров'я та життя людини. Незважаючи на те, що стан здоров'я членів екіпажу вимагав медичного спостереження, регулярної допомоги та медикаментів, за весь час перебування в заручниках морякам вони не могли бути надані. Через відсутність медичних працівників на борту, Міністерство охорони здоров'я України не могло надати офіційних відомостей про стан здоров'я моряків.
За словами Михайла Войтенко захоплення "FAINA" привернуло до регіону, піратства, судноплавства увагу всіх країн і громадськості, і багато в чому завдяки історії з "FAINA" боротьба з піратством значно посилилася, стала міжнародною.
Проте судна продовжують захоплювати в полон, і на них можуть бути як моряки України, так і інших держав. Виходячи з цієї реальності, ми наполягаємо на обов'язковості першочергового включення в будь-які переговори з піратами, вимоги про контроль за станом здоров'я екіпажу.
Ми звертаємося з вимогою, щоб при складанні контракту, при слідуванні судна в райони, де існує загроза піратських атак, судовласник зобов'язався першочерговою умовою початку переговорів з піратами про викуп, ставити обов'язкові регулярні медичні огляди заручників, лікарями країни прапору судна або однієї з країн, чиї громадяни складають екіпаж судна або виходячи з наявності кваліфікаційних спеціалістів в порту, найближчому до міста захоплення судна. З цією метою МЗС зобов'язане позначити райони, де існує небезпека нападу піратів, і ці райони повинні бути прирівняні до зон воєнних дій. Державні структури, а саме Міністерство охорони здоров'я сумісно з МЗС, за погодженням з судновласником, повинні забезпечити безперешкодне відправлення кваліфікаційного лікаря-добровольця зі всіма необхідними медикаментами. Ми вважаємо за необхідне ретельно прописати міжнародну процедуру для доставки таких лікарів-добровольців до міста випадку, уникаючи прикордонних, митних та інших привидів для затримання. Проте пошук такого добровольця повинен здійснюватися тільки через ЗМІ і за ініціативою родичів. Важливою є організація регулярних і частих звітів про стан здоров'я заручників для населення, де не повинно бути інформації, що може зашкодити переговорам. Ці бюлетені могли б надаватися в міські ради МЗС України або відповідними представниками в приморських регіонах. Таким чином, у випадку захоплення судна ми вважаємо необхідним:
- відряджати на захоплене судно медичну бригаду або лікаря-добровольця з метою регулярного медичного обстеження і, при необхідності, надання медичної допомоги. - інформувати рідних моряків про стан їхнього здоров'я у вигляді складання офіційних медичних висновків про стан здоров'я кожного з членів екіпажу і в подальшому публікувати бюлетені про здоров'я заручників для населення ; - надавати кваліфіковану медичну допомогу морякам при її необхідності.
Ми вимагаємо включити цей пункт - контроль за станом здоров'я екіпажу в випадку захоплення судна піратами - в кожний персональний контракт, і просимо підтримати прийняття цього порядку на міжнародному рівні.
Capture of Faina was one of the most outrageous attacks committed by Somali pirates. Within 4.5 months crewmembers were hold as hostages on board. Over the time the crew was accommodated in very unhealthy environment. In spite of this fact seafarers did not get any medicines or medical assistance. Ministry of Health of Ukraine could not provide crew relatives any official information due to absence of doctors on board. According to Nikolay Voytenko the capture of Faina attracted attention of the whole word to the Somali region and pirate attacks there. Owing to Faina's story the fight against pirates went up to the international level. However the international shipping industry is still the subject of pirates' attacks. Taking into consideration this severe reality the League of seafarers and their family members demand including health supervision to any negotiations with pirates further. While signing contract with each seafarer, we would rather demand all shipowners to pay particular attention (what has to be reflected in written form throughout contract terms as additional chapter) for the right of 'skilled medical assistance and support' in case crew members would be taken as hostages.
Governmental structures such as Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Health in coordination with ship owner should employ a qualified doctor-volunteer equipped with all necessary medicines assisting him/her to join vessel as soon it would be negotiated. We consider that all formalities should be arranged by Ministry of Foreign Affairs avoiding any delays in such urgent cases. The nomination of such volunteers should be done via mass media and under control of crew relatives. In fact, one of the most important issue is arrangement of regular reports about hostages' health condition. Maritime Administration should be obliged on governmental level to get such reports and make it public. Thus in case of ship capture we are considering following items are urgent and must be set first of all: - Medical personnel to be send onboard to arrange regular medical examination and helping crew members until vessel got released; - Relatives to be kept informed about health condition of the crew by providing medical reports via mass media; - Medical examination of any seamen to be carried out if such urgency appeared. We are demanding to include the above stated to each employment contract and asking to support such issue via concerned international authorities either.
Захват судна "FAINA" - один из самых драматичных во всей истории сомалийского пиратства. Члены экипажа судна "FAINA" 4,5 месяца были заложниками сомалийских пиратов. Условия, в которых содержались моряки, являлись опасными для здоровья и жизни человека. Не смотря на то, что состояние здоровья членов экипажа требовало медицинского наблюдения, регулярной помощи и медикаментов, за все время пребывания в заложниках морякам они не могли быть оказаны. Из-за отсутствия медиков на борту, Министерство здравоохранения Украины не могло предоставить официальных сведений о состоянии здоровья моряков. По словам Михаила Войтенко захват "FAINA" привлек к региону, пиратству и судоходству внимание стран и общественности, и во многом благодаря истории с "FAINA" борьба с пиратством значительно усилилась, стала международной. Однако суда продолжают захватывать в плен, и на них могут быть как моряки Украины, так и других государств. Исходя из этой реальности, мы настаиваем на обязательности первоочередного включения в любые переговоры с пиратами, требования о контроле за состоянием здоровья экипажа. Мы обращаемся с требованием, чтобы при составлении контракта, при следовании судна в районы, где существует опасность пиратских атак, судовладелец обязался первоочередным условием начала переговоров с пиратами о выкупе, ставить обязательные регулярные медосмотры заложников, врачами страны флага судна или одной из стран, чьи граждане составляют экипаж судна или исходя из наличия квалифицированных специалистов в порту, ближайшем к месту захвата судна. Для этой цели МИД обязан обозначить районы, где существует опасность нападения пиратов, и эти районы должны быть приравнены к зонам военных действий.
Государственные структуры, а именно Министерство здравоохранения совместно с МИД, по согласованию с судовладельцем, должны обеспечить беспрепятственную отправку квалифицированного врача-добровольца со всеми необходимыми медикаментам. Мы считаем необходимым тщательно прописать международную процедуру для доставки таких врачей-добровольцев к месту происшествия, во избежание пограничных, таможенных и иных формальных поводов для задержек. Однако поиск такого добровольца должен осуществляться только через СМИ и по инициативе родственников. Важной является организация регулярных и частых отчетов о состоянии здоровья заложников. На государственном уровне нужно обязать горсоветы и обладминистрации принимать такие сводки и публиковать бюллетени о здоровье заложников для населения, где не должно быть информации, способной повредить переговорам. Эти бюллетени могли бы предоставляться в горсоветы МИД Украины или соответствующими представителями в приморских регионах. Таким образом, в случае захвата судна мы считаем необходимым: ∙ командировать на захваченное судно медицинскую бригаду или врача-добровольца с целью регулярного медицинского осмотра и, при необходимости, оказания медицинской помощи. ∙ информировать родных моряков о состоянии их здоровья в виде составления медицинских заключений о состоянии здоровья каждого из членов экипажа и в дальнейшем публиковать бюллетени о здоровье заложников для населения. ∙ предоставлять квалифицированную медицинскую помощь морякам при ее необходимости. Мы требуем включить этот пункт - контроль за состоянием здоровья экипажа в случае захвата судна пиратами - в каждый персональный контракт, и просим поддержать принятие этого порядка на международном уровне.
Документ
Категория
Политология
Просмотров
20
Размер файла
38 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа