close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Возрастные особенности строения и функций организма в процессе занятий футболом у школьников.

код для вставкиСкачать
в специализированных дошкольных учреждениях, так
и в условиях дома (квартиры).
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем
внедрения устройств в тренажерные конструкции для
ускорения процесса формирования основных движений у детей с ДЦП.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
to know what loading to give and how to supervise.
Keywords: schoolboys, functional being, development
of organism, football.
Вступ.
Футбол – це завжди таємниця, завжди загадка, ніколи не можна сказати, як складеться той або
інший матч, хто вийде переможцем у тих або інших
турнірах. Інтерес до футболу з кожним роком зростає не тільки серед хлопчиків, але і серед дівчат, по
масовості і популярності він випереджає багато видів
спорту. У футболі є ще одна цінна якість – він універсальний. Так, систематичні заняття футболом школярів роблять на організм усебічний вплив, підвищують загальний рівень рухової активності,
удосконалюють функціональну діяльність організму,
забезпечуючи правильний фізичний розвиток.
У молодшому шкільному віці добре диференціюються м’язові відчуття і окремі складні координаційні рухи при навчанні техніці і в ігрових вправах, які більш доступні, ніж в старшому віці. В 14-15
років здібність до оволодіння складною координацією
рухів стає гірше, ніж у підлітків в 12-13 років. Тому, в
період з 7 до 12 років 50% вправ повинні бути на
спритність, гнучкість, координацію рухів: естафети,
рухомі і спортивні ігри з елементами футболу. Важливим показником рухових здібностей школярів є
моторна адаптація, тобто уміння пристосовувати
структуру освоєних технічних прийомів і дій в поєднанні з різними умовами в грі. При проведенні
уроків футболу в тижневому розкладі школи і на заняттях після уроків найвищі вимоги пред’являються
до функціональних можливостей організму. Дитячий
організм володіє цілком сформованими фізіологічними механізмами адаптації, як до змінних умов зовнішнього середовища, так і до фізичних навантажень,
які сприятливо позначаються на нормальному розвитку всіх систем і адаптації серцево-судинної і дихальної систем організму під час тренувань. Розробки російських і зарубіжних вчених виявили важливі
закономірності в зміні адаптивних можливостей дітей
шкільного віку до тривалої малоінтенсивної роботи.
Вони пов’язані в першу чергу з вдосконаленням апаратів дихання і кровообігу, а також із специфічними
біохімічними змінами в клітинному обміні, що приводить до збільшення потреби кисню, що супроводжується відповідними змінами в кровообігу і диханні,
які дозволяють кисню з більшою швидкістю транспортуватися від легенів до тканин. Загальна фізична
підготовка, спеціальна фізична підготовка, технікотактична підготовка вимагають напруженої м’язової
роботи і пред’являють високі вимоги до систем дихання і кровообігу. Серце раніше, ніж м’язи, досягає
меж працездатності, тобто саме межі його функціональних можливостей визначають здібність вчитися
до перенесення фізичного навантаження у навчально-тренувальному уроці, тому рівень серцевої продуктивності має важливе значення в забезпеченні
енергетичних потреб організму, пов’язаних з м’язовою роботою [1-5].
Формулювання цілей роботи.
Литература
Абуков А. Ф., Ефименко Н. Н. «Технические системы
обратной связи (ТСОС) в физическом воспитании и
оздоровлении детей» „Наша школа” № 1. – 2002. - C.
6 2 -6 5 .
Верхало Ю. Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации инвалидов.- М.: Советский
спорт, 2004 – 536 с.: ил.
Иванов Ю. Н., Михайлова Э. И. Домашний стадион:
справочник.- М.: Московская правда, 1989. - 96с.
МТО адаптивной физической культуры. Учебное пособие // под редакцией С. П. Евсеева. М.: советский
спорт, 2000.-152 с.
Старишин Ю. Л. Твой спортивный уголок. М.: физкультура и спорт.- 1989.- 160с.
Юшкевич Т. П., Васюков В. Е. Буланов В. А. Тренажеры в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1989. - 168 c.
Поступила в редакцию 22.05.2007г.
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І ФУНКЦІЙ
ОРГАНІЗМУ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ
У ШКОЛЯРІВ
Мозговий О.І.
Запорізький національний університет
Анотація. У даній роботі представлені результати
дослідження вікових особливостей будови і функцій
організму школярів в процесі занять футболом. Викладач фізичного виховання, тренер повинен знати
рівень розвитку хлопчиків і дівчаток. Необхідно знати як формуються у них звички, як засвоюються знання, отримуються і удосконалюються уміння, навики
при систематичних заняттях певної спрямованості.
Необхідно знати яке навантаження давати і як контролювати.
Ключові слова: школярі, функціональний стан, розвиток організму, футбол.
Аннотация. Мозговой А.И. Возрастные особенности строения и функций организма в процессе занятий футболом у школьников. В данной работе представлены результа ты исследова ний возра стн ых
особенностей строения и функций организма школьников в процессе занятий футболом.
Ключевые слова: школьники, функциональное состояние, развитие организма, футбол. Преподаватель
физического воспитания, тренер должен знать уровень развития мальчиков и девочек. Необходимо знать
как формируются в них навыки, как усваиваются знание, получаются и совершенствуются умения, навыки при систематических занятиях определенной направленности. Необходимо знать какую нагрузку
давать и как контролировать.
Annotation. Mozgovoy A.I. Age features of structure
and functions of organism in the process of
employments by football at schoolboys. The results of
researches of age features of structure and functions of
organism of schoolboys in the process of employments
by football are represented in the given work. The teacher
of physical training, the trainer should know a level of
development of boys and girls. It is necessary to know
as skills are formed in them. As are acquired knowledge,
sk ills, skills tu rn out and improved at regular
employment of the certain orientation. It is necessary
204
Мета статті – визначити вікові особливості
будови і функцій організму школярів в процесі занять футболом.
Результати дослідження.
Шкільний вік ділиться на 3 вікові групи: молодші школярі (7-10 років), підлітки (11-14 років),
старші школярі (15-17 років). Така вікова періодизація широко використовується в педагогіці і віковій
психології. Проте, і на це особливо хочеться звернути увагу, особливості біологічного розвитку школярів
краще враховувати у фізіологічній періодизації - 7
років - кінець періоду першого дитинства, 8-11 років
(дівчатка) і 8-12 років (хлопчики) період другого дитинства. Підлітковий вік по цій періодизації наступає
з 12 років у дівчат і з 13 років у хлопців. З 16 років у
дівчат і з 17 років у хлопців починається юнацький
вік. Кожна вікова група має свої особливості, облік
яких необхідний при проведенні навчально-тренувальних занять. Весь шкільний період розвитку дітей
повинен знаходитися під постійним педагогічним і
медичним контролем.
У молодшому шкільному віці опорно-руховий апарат дуже крихкий і потрібно професійно підбирати вправи, як по динаміці, так і по навантаженню.
Невірна посадка за партою, носіння тяжкості в одній
руці, а також фізичні вправи з одностороннім навантаженням сприяють деформації хребетних вигинів,
бічним викривленням або утворенню сутулої спини.
На уроках футболу в молодшому шкільному віці слід застосовувати вправи, особливо в підготовчій частині, для формування і зміцнення «м’язового корсета», уникати вправ з різкими
односторонніми поштовхами, асиметричним підняттям тяжкості (гантелі, набивні м’ячі), надмірного і
тривалого навантаження на опорну поверхню стоп.
З віком змінюється абсолютна величина м’язової
маси, її відносна вага, а також морфологічна структура м’язів.
До 10 років істотних відмінностей в темпах
зростання і ваги між дівчатами і хлопцями не спостерігається. З 11 років дівчата починають помітно випереджають хлопців, як в зростанні, так і у вазі. З 12
років хлопці починають швидко рости, а з 13 років
починається збільшення ваги. В 15 років хлопці стають вищими за дівчат, мають більший об’єм і розмах
грудної клітки і відчутні переваги в розвитку м’язової
сили і швидкості рухів. До 16 років в основному припиняється зростання у дівчат, а в 18 років у хлопців. В
старшому шкільному віці пропорції тіла наближаються до показників дорослих.
У дівчат старше 13-14 років слід особливо
строго дозувати вправи, виконувані з великою напругою.
У віці від 7 до 12 років відбувається інтенсивне зростання темпу рухів, від 7 до 9 років темп рухів у
хлопців різко збільшується у відмінності від дівчат, до
10-12 років темп рухів у дівчат і хлопців вирівнюється.
Швидкість і частота рухів, а також здатність
підтримувати їх максимальний темп до 14-15 років
досягають близько до граничних значень.
Найбільше зростання результатів в стрибках
у довжину з місця у дівчат з 9 до 10 років (20%), з 10
до 11 років це зростання складає всього 5%. Після 11
років істотного зростання показників швидкісно-силової підготовки не спостерігається.
У хлопців зростання результатів в показниках швидкісно-силової спрямованості продовжується до 15 років.
Висота стрибка без спеціальної підготовки
збільшується до 14 років, після чого темпи зростання
різко знижуються, у дівчат це відбувається до 12 років.
Точність рухів (при навчанні техніці) у дівчат
і хлопців з 7 до 11 років розвинена слабо, помилки
при виконанні складають 45-50 %. Тому, необхідні
систематичні заняття спеціальними фізичними вправами із застосуванням методів, що полегшують відтворення просторово-часових параметрів рухів (пояснення, показ, поточна інформація, коментування під
час виконання, корекція окремих елементів вправ).
Функціональний стан апарату кровообігу
значною мірою зумовлює спортивну працездатність.
Одним з показників серцевої діяльності є частота серцевих скорочення (далі ЧСС). Відновлення ЧСС до
початкового рівня у старших школярів відбувається
швидше, ніж у дітей молодшого віку. Тому пауза
(відпочинок) для молодших повинна бути більше. ЧСС
дозволяє оцінити серцеву діяльність, як в умовах
відносного спокою, так і при м’язовій роботі. В умовах виконання різних видів м’язової роботи спостерігається зниження ЧСС з віком. В 13 років ЧСС досягши максимального споживання кисню складає 205
уд/хв (при тренуванні з великим навантаженням), у
14-15-річних - 200 уд/хв, у 16-18-річних – 189 уд/хв.
Отже у школярів ЧСС залежить від виконання навантаження в занятті.
З ЧСС тісно зв’язана тривалість виконуваного навантаження у навчально-тренувальному занятті.
При ЧСС 180 – 190 уд/хв вправа не може продовжуватися більше 10- 15 мін., при ЧСС 165 уд/хв - від 40 до 50
мін., ЧСС - 100 -160 уд/хв - до 90 мін. ЧСС 130 уд/хв
вважається своєрідною межею витривалості. При
ЧСС менше 130 уд/хв робота може продовжуватися
декілька годин.
Систематична навчально-тренувальна робота в загальноосвітній школі у вигляді уроків фізкультури і уроку з футболу в тижневому розкладі шкільних
занять супроводжується підвищенням потенційних
можливостей серцевого м’яза і зміцненням всіх
функцій і систем організму, особливо значні темпи
розвитку серцево-судинної системи на етапі статевого дозрівання. Серед чинників, що найбільшою мірою
впливають на фізичну працездатність як хлопців, так
і дівчат, які регулярно займаються фізичною культурою не тільки на уроках, але і зовні школи, можна
виділити показник максимального споживання кисню (МСК), транспортну функцію крові (ударний і
хвилинний об’єм крові). Величина споживання кисню є показником зовнішнього дихання і кровообігу,
а також інтенсивності окислювальних процесів.
Навчально-тренувальні заняття з футболу,
205
забезпечують високі енергетичні витрати, збільшують можливості серцево-судинної і дихальної систем
в умовах відносного м’язового спокою, а також при
малоінтенсивній м’язовій роботі.
Тому урок футболу в школі, якщо його використовувати як засіб фізичного виховання для початківців, залучання до фізичної культури і спорту,
дасть позитивний результат.
При плануванні занять футболом на уроках
фізичного виховання і в спортивних секціях потрібно
обов’язково враховувати особливості адаптації до
навантажень дівчаток і дівчат. У процесі інтенсивної
рухової діяльності потрібно враховувати реакцію центральної нервової системи (ЦНС), менструальної
функції (МФ) у дівчат при заняттях футболом.
Організм дівчат володіє основною біологічною особливістю: складною по своїй нейрогуморальної регуляції МФ, циклічність якої надає істотний вплив на
організм дівчат. При вивченні стану ЦНС впродовж
менструального циклу (МЦ) одержані закономірні
хвилеподібні коливання умовних судинних і дихальних рефлексів впродовж всього циклу з переважанням гальмівного процесу. Визначальними елементами у фізичній підготовленості дівчаток і дівчат, що
займаються футболом, є рівень і відповідність розвитку їх фізичних якостей. Викладач, тренер повинен
знати, що у осіб жіночої статі в передпубертатному і
особливо в пубертатному періодах розвивається своєрідний тип будови тіла, специфічна працездатність
функціональних систем і, завдяки цьому, особлива
здібність до розвитку тих або інших фізичних якостей.
Загальне зростання функціональних можливостей
організму дівчат і постійне розширення навичок і
умінь, підвищення загальної і рухової культури при
систематичних заняттях футболом позитивно позначається на гармонійному розвитку особи. Таким
чином, поєднання фізичної культури і спортивної
спеціалізації - це могутній засіб міцного фундаменту
здоров’я школярів.
У розвитку фізичних якостей велике значення має раціональне вживання в певній послідовності
силових і швидкісно-силових вправ. Найсприятливішою є така послідовність, коли за швидкісною слідує
швидкісно-силове навантаження. Вживання вправ,
направлених на розвиток швидкісно-силових якостей,
активно сприяє розвитку фізіологічних здібностей у
школярів, зниження ж рухової активності в цей період приводить до згасання рухової функції.
Висновки.
Таким чином, перш ніж почати навчальний
процес, планувати і проводити уроки з футболу в
школі, а також спортивну позакласну роботу, викладач фізичного виховання, тренер повинен знати рівень
розвитку хлопчиків і дівчаток. Всі діти, підлітки, хлопці
і дівчата відрізняються один від одного тим, як формуються у них звички, як засвоюються знання, отримуються і удосконалюються уміння, навики при систематичних заняттях певної спрямованості. Необхідно
знати яке навантаження давати і як контролювати.
Подальші дослідження вбачаємо у вивчені
інших проблем впливу занять футболом на організм
школярів.
1.
2.
3.
4.
5.
Література
Швыков И.А. Футбол в школе. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2002. – 144 с.
Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского
спорта. – М.: Олимпийская литература, 2002. – 296 с.
Віхров К.Л. Футбол у школі: Навчально-методичний
посібник. – К.: Комбі ЛТД, 2004. – 256 с.
Варюшин В.В. Тренировка юных футболистов. – М.:
Физкультура, образование и наука, 1997. – 146 с.
Левин В.С. Учет индивидуальных особенностей организма при развитии физических качеств и совершенствование двигательных навыков женщин-спортсменок:
Уч ебн ое пособи е. – Московская обл., Ма лаховка,
МГАК, 1997. – 234 с.
Надійшла до редакції 22.05.2007р.
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО
ТУРИСТСКОГО КЛУБА
Некрасов С.А., Некрасов И.С.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы деятельности школьного туристского клуба. Предложена концепция развития школьного туристского клуба
«Выбор». Участие молодежи во внеурочных занятиях является добровольным. Содержание и организационные формы занятий должны вызывать желание
участвовать в них. Деятельность школьного туристского клуба на базе общеобразовательной школы должна включать спортивно-массовую, оздоровительную и воспитательную работу с детьми. Особым
направлением в работе является участие школьных
команд в районных, городских, областных соревнованиях.
Ключевые слова: школьный туристский клуб, коллектив.
Анотація. Некрасов С.А., Некрасов І.С. Шкільний
туристичний клуб, концепція розвитку. У статті розглядаються питання діяльності шкільного туристичного клубу. За пропон ован о конц епц ія розвитку
шкільного туристичного клубу «Вибір». Участь молоді в позаурочних заняттях є добровільною. Зміст і
організаційні форми занять повинні викликати бажання брати участь у них. Діяльність шкільного туристського клубу на базі загальноосвітньої школи пови нна включ ати сп ортивно-ма сову, оздоровчу й
виховну роботу з дітьми. Особливим напрямком у
роботі є участь шкільних команд у районних, міських,
обласних змаганнях.
Ключові слова: шкільний туристичний клуб, колектив.
Annotation. Nekra sov S. A., Nekrasov I. S. School
tourist club, the concept of development. In the article
is considered questions of activity of school tourist club.
The concept of development of school tourist club
“Choice” is offered. Pa rticipa tion of youth in afterhour employment is voluntary. The maintenance and
organizational forms of employment should cause desire
to participate in them. Activity of school tourist club
on the basis of a comprehensive school should include
sports - mass, improving and educational work with
children. A special direction in work is participation of
school commands in regiona l, city, regional
competitions.
Keywords: school tourist club, collective.
Введение.
Туризм – это увлекательный вид активного
206
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
14
Размер файла
132 Кб
Теги
особенности, школьников, процесс, организм, функции, строение, футболом, занятие, возрастные
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа