close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості

код для вставкиСкачать
Обласна науковометодична проблема
«Креативна освіта
для розвитку
інноваційної
особистості»
Районна науково-методична проблема
“Створення умов розвитку інноваційної
особистості через формування
креативно-індивідуального стилю
педагогічної діяльності”
Педагогічне керівництво
розвитком креативної
особистості
Щоб щось робити інакше,
потрібно уміти і бачити інакше.
Пол Еллер
голова корпорації“Ксерокс”
Пізнання
свого “Я”,
своїх прагнень і
можливостей
для самовизначення
та кращої реалізації своїх
сил
Теоретичні основи та поняття креативності
Проблема креативності стоїть в центрі уваги зарубіжних і
вітчизняних психологів.
У Психологічному словнику креативність розуміється з
точки зору творчої продуктивності, як «…здатність
породжувати
незвичайні
ідеї,
відхилятися
від
традиційних схем мислення, швидко вирішувати
проблемні ситуації».
Креат́ивність — (лат. сreatio — створення) — новітній
термін, яким окреслюються “творчі здібності індивіда,
що характеризуються здатністю до продукування
принципово нових ідей і що входять в структуру
обдарованості в якості незалежного фактору.”
Узагальнення відомостей про креативність:
1. Креативність — це здатність адаптивно реагувати на
потребу нових підходів і продуктів. Ця здатність дозволяє
усвідомлювати нове в бутті; здатність породжувати
незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем
мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації.
2. Створення нового творчого продукту багато в чому
залежить від особистості творця і сили його внутрішньої
мотивації.
3. Особливостями творчого процесу, продукту та
особистості є їхня оригінальність на даний момент.
4. Креативні продукти можуть бути дуже різноманітні за
природою: нове вирішення проблеми в математиці,
відкриття хімічного процесу, створення музики, картини чи
поеми, нової філософської чи релігійної системи, свіже
рішення соціальних проблем (а який креативний продукт в
іноземній мові?)
Креативний розвиток – це складне динамічне явище,
яке спрямоване на збільшення фізичних та
інтелектуальних сил особистості, що дозволяють
формувати творчі здібності школяра, його активну
громадянську позицію.
Самопізнання
Самоствердження
Самовизначення
Саморозвиток
Саморегуляція
Самовиховання
Самореалізація
Очікувані результати:
Інноваційна, креативна ,
конкурентоздатна
особистість
Самореалізація
Саморегуляція
Самовизначення
Самоствердження
Самопізнання
Самовиховання
Риси креативної особистості
Самостійність
суджень
Упевненість в собі
Здатність
ризикувати
Самовпевненість
Сміливість
Воля
Визнання самого
себе
Критерії оцінки креативності
Уміння побачити проблему.
Швидкість, уміння побачити в проблемі
якнайбільше можливих сторін та зв'язків.
Гнучкість як уміння зрозуміти нову точку
зору або відмовитися від засвоєної точки
зору.
Оригінальність, відхід від шаблонів.
Здатність до абстрагування або аналізу.
Креативні методи навчання
Креативні методи навчання орієнтовані
на створення учнями власних освітніх
продуктів. Пізнання при цьому можливе,
але воно відбувається саме під час та
за рахунок творчої діяльності учня.
Головним результатом є отримання
нового продукту.
Метод
придумування
Метод
гіперболізації
Метод
аглютинації
Метод
«Якби...&raquo.
Креативні
методи
навчання
Метод
інверсії
Метод
«мозкового
штурму»
Метод
синектики
Метод
«морфологічного
аналізу
Метод придумування — це спосіб створення не
відомого учням раніш продукту за результатами
їх певних розумових дій.
Метод “Якби…”. Учням пропонується скласти
опис та намалювати малюнок про те, що
відбудеться, якщо у творі щось зміниться.
Метод образної картини відтворює такий стан учня,
коли сприйняття і розуміння об'єкта, що
вивчається, наче зливаються, відбувається його
цілісне, нерозчленоване бачення.
Метод гіперболізації. Збільшується чи
зменшується об'єкт пізнання, його окремі частини
або якості.
Метод аглютинації. Учням пропонується поєднати
непоєднувальні у реальності якості, властивості,
частини об'єкта та зобразити, наприклад: гарячий
сніг, вершину безодні, обсяг пустоти, солодку сіль,
чорне світло тощо.
Метод «мозкового штурму» — це метод
групового розв'язання творчої проблеми або метод
комунікативної атаки .
Метод синектики — це спосіб стимуляції уяви
учнів через поєднання різнорідних елементів
різних за видом аналогій (словесної, образної,
особистої) тощо.
Метод «морфологічного аналізу», або метод
багатовимірних матриць, в основу якого покладено
принцип систематичного аналізу .
- Відбувається процес знаходження нових,
несподіваних та оригінальних ідей шляхом
складання різноманітних комбінацій відомих та
невідомих елементів.
Метод інверсії, або звернення, орієнтований на
пошук ідей у нових, несподіваних напрямах,
здебільшого протилежних традиційним поглядам
та переконанням.
Навички мислення високого рівня
Оцінювання
Синтез
Аналіз
Використання
Розуміння
Знання
Знання
Переказування чи розпізнавання інформації.
дати означення
класифікувати
описати
розмістити
вибрати
навести приклади
відрізнити факти від їх
інтерпретації
скласти перелік
назвати
ідентифікувати
показати
впізнати
переказати
знайти відповідне
Розуміння
Здатність зрозуміти, перетворити,
перефразувати, інтерпретувати чи прогнозувати
матеріал
підсумувати
пояснити
інтерпретувати
описати
порівняти
перетворити
розпізнати
встановити
перефразувати
диференціювати
продемонструвати
зробити явним
переустановити
переписати
навести приклади
Використання
Здатність використовувати інформацію та
застосовувати знання в нових умовах
вирішити
проілюструвати
обчислити
інтерпретувати
маніпулювати
передбачити
показати
застосувати
класифікувати
модифікувати
використати на
практиці
продемонструвати
обрахувати
оперувати
Аналіз
Визначення суттєвих деталей та отримання
можливостей відкривати , винаходити та
розрізняти компоненти, складові частини
ситуацій чи інформації
проаналізувати
організувати
вивести (умовивід,
формулу)
вибрати
зобразити
схематично
розрізнити
протиставити
порівняти
розпізнати
категорізувати
визначити загалом
знайти відповідність
Синтез
Здатність комбінувати частини, для отримання
більш загальної картини
створити
висунути гіпотезу
підтвердити думку
описати
скласти звіт
скомбінувати
зробити за певним
законом, правилами
розробити
обговорити
спланувати
порівняти
зробити
сконструювати
переструктурувати
скомпонувати
організувати
Оцінювання
Здатність визначати цінність чи можливість
ефективного використання інформації,
використовуючи відповідні критерії
(аргументувати оцінку)
оцінити
обрати
встановити
розсудити
відстояти (думку)
розцінити
критикувати
виправдати
дебатувати
аргументувати
зробити висновок
визначити місце
проранжувати
Модель креативного вчителя
Духовність
Компетентність
вдосконалення
Само
“Все, що я пізнаю, я знаю для
чого це мені, де і як я можу ці
знання застосувати”
Модель випускника
Здатний
Пізнавати
•Вчитися на протязі
всього життя.
•Опановувати
професійними,
комунікаційними,
інформаційними
компетенціями.
Діяти
•Самостійно проектувати
життя.
•Вміти використовувати
інноваційні технології.
•Брати відповідальність
за результати свої
діяльності.
•Володіти соціальною і
політичною
компетентністю.
Жити разом
•Бути толерантним.
•Приймати цінності
іншої людини.
•Володіти
корпоративною
культурою.
Причини, які гальмують розвиток креативної
особистості учня:
- педагогічні причини (наявність у педагогів стереотипів,
усталеність методик фронтальної роботи, велика
завантаженість, недостатній розвиток дослідницьких і
рефлексивних умінь);
- психологічні причини (слабка мотивація саморозвитку,
невпевненість у своїх здібностях, страх перед невдачами,
небажання щось змінювати);
- соціальні причини (нестабільність у зовнішньому
середовищі, неефективні форми поширення нововведень і
пропагування досвіду);
- економічні причини (недостатність інформаційних
ресурсів у школі, недосконалість матеріальної бази,
відсутність ефективного матеріального стимулювання
інноваційної діяльності).
Автор
Pavlrmk
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
421
Размер файла
842 Кб
Теги
інноваційні, розвитку, креативное, особистості, освіти
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа