close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Пед. кер.розвитком креативності

код для вставкиСкачать
Обласна науковометодична проблема
«Креативна освіта
для розвитку
інноваційної
особистості»
Районна науково-методична проблема
“Створення умов розвитку інноваційної
особистості через формування
креативно-індивідуального стилю
педагогічної діяльності”
Пізнання
свого “Я”,
своїх прагнень і
можливостей
для самовизначення
та кращої реалізації своїх
сил
Дитина має бути забезпечена
спеціальним захистом і
наданням можливостей та
сприятливих умов, які
давали б їй змогу
розвиватися фізично,
розумово, морально,
духовно…
Конвенція ООН
Педагогічне керівництво
розвитком креативної
особистості
Щоб щось робити інакше,
потрібно уміти і бачити інакше.
Пол Еллер
голова корпорації“Ксерокс”
Теоретичні основи та поняття креативності
Проблема креативності стоїть в центрі уваги зарубіжних і
вітчизняних психологів. В англомовній літературі
терміном «creativity» позначають все те, що має
безпосередню причетність до створення чогось нового;
власне процес такого створення; продукт цього процесу;
обставини, в яких творчий процес відбувається;
чинники, які його обумовлюють тощо, тобто
«креативність» трактується як поняття синонімічне
«творчості». У Психологічному словнику креативність
розуміється з точки зору творчої продуктивності, як
«…здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися
від традиційних схем мислення, швидко вирішувати
проблемні ситуації».
Креат́ивність — (лат. сreatio — створення) — новітній
термін, яким окреслюються “творчі здібності індивіда,
що характеризуються здатністю до продукування
принципово нових ідей і що входять в структуру
обдарованості в якості незалежного фактору”
Креативний розвиток – це складне динамічне явище,
яке спрямоване на збільшення фізичних та
інтелектуальних сил особистості, що дозволяють
формувати творчі здібності школяра, його активну
громадянську позицію.
Самоствердження
Самопізнання
Самовизначення
Саморозвиток
Самовираження
Самовиховання
Самореалізація
Очікувані результати:
Інноваційна, креативна ,
конкурентоздатна
особистість
Самореалізація
Саморегуляція
Самовизначення
Самоствердження
Самонавчання
Самовиховання
Етика поведінки в соціумі
Риси креативної особистості
Самостійність
суджень
Упевненість в собі
Здатність знаходити
привабливість у
труднощах
Естетична орієнтація
Здатність
ризикувати
Самовпевненість
Сміливість
Воля
Мимовільність
Визнання самого
себе
Критерії оцінки креативності
Уміння побачити проблему.
Гнучкість як уміння зрозуміти нову точку
зору або відмовитися від засвоєної
точки зору.
Оригінальність, відхід від шаблонів.
Здатність до абстрагування або аналізу.
Здатність до конкретизації або синтезу.
Метод
придумування
Метод
гіперболізації
Метод
аглютинації
Метод
«Якби...&raquo.
Креативні
методи
навчання
Метод
інверсії
Метод
«мозкового
штурму»
Метод
синектики
Метод
«морфологічного
аналізу
Метод придумування — це спосіб створення не
відомого учням раніш продукту за результатами
їх певних розумових дій.
Метод “Якби…”. Учням пропонується скласти
опис та намалювати малюнок про те, що
відбудеться, якщо у творі щось зміниться.
Метод гіперболізації. Збільшується чи
зменшується об'єкт пізнання, його окремі частини
або якості: придумується найдовше слово,
найменше число; зображуються інопланетяни з
великими головами або маленькими ногами;
готується найсолодший чай або дуже солоний
огірок.
Метод аглютинації. Учням пропонується поєднати
непоєднувальні у реальності якості, властивості,
частини об'єкта та зобразити, наприклад: гарячий
сніг, вершину безодні, обсяг пустоти, солодку сіль,
чорне світло тощо.
Метод «мозкового штурму» — це метод
групового розв'язання творчої проблеми або метод
комунікативної атаки .
Основне завдання методу — збирання
щонайбільшого числа ідей з результатами
звільнення учасників обговорення від інерції
мислення і стереотипів.
.
Метод синектики — це спосіб стимуляції уяви учнів
через поєднання різнорідних елементів , який
базується на методі «мозкового штурму», різних за
видом аналогій (словесної, образної, особистої),
асоціації тощо.
Характерними особливостями методу є:
• вихід за рамки вузькопрофільних можливостей
шляхом залучення до вирішення проблеми
спеціалістів з різних галузей;
• розширення поля дій, вироблення нових підходів
до вирішення проблеми через зіткнення
несподіваних думок, незвичайних аналогій (прямих,
суб'єктивних, символічних, фантастичних), які
розвивають мислення;
Метод «морфологічного аналізу», або метод
багатовимірних матриць, в основу якого покладено
принцип систематичного аналізу .
- У процесі розробки нової ідеї учням необхідно
скласти матрицю, у якій слід розкрити повний
перелік ознак даної ідеї або завдання
(характеристики, процеси, параметри, критерії
тощо).
Метод інверсії, або звернення, орієнтований на
пошук ідей у нових, несподіваних напрямах,
здебільшого протилежних традиційним поглядам
та переконанням.
Навички мислення високого рівня
Оцінювання
Синтез
Аналіз
Використання
Розуміння
Знання
Знання
Переказування чи розпізнавання інформації.
дати означення
класифікувати
описати
розмістити
вибрати
навести приклади
відрізнити факти від їх
інтерпретації
скласти перелік
назвати
ідентифікувати
показати
впізнати
переказати
знайти відповідне
Розуміння
Здатність зрозуміти, перетворити, перефразувати,
інтерпретувати чи прогнозувати матеріал (передбачити
наслідки та наступні дії, ефекти)
підсумувати
пояснити
інтерпретувати
описати
порівняти
перетворити
розпізнати
встановити
перефразувати
диференціювати
продемонструвати
зробити явним
переустановити
переписати
навести приклади
Використання
Здатність використовувати інформацію та застосовувати
знання в нових умовах
вирішити
проілюструвати
обчислити
інтерпретувати
маніпулювати
передбачити
показати
застосувати
класифікувати
модифікувати
використати на
практиці
продемонструвати
обрахувати
оперувати
Аналіз
Визначення суттєвих деталей та отримання можливостей
відкривати , винаходити та розрізняти компоненти,
складові частини ситуацій чи інформації
проаналізувати
організувати
вивести (умовивід,
формулу)
вибрати
зобразити
схематично
розрізнити
протиставити
порівняти
розпізнати
категорізувати
визначити загалом
знайти відповідність
Синтез
Здатність комбінувати частини, для отримання більш
загальної картини
створити
висунути гіпотезу
підтвердити думку
описати
скласти звіт
скомбінувати
зробити за певним
законом, правилами
розробити
обговорити
спланувати
порівняти
зробити
сконструювати
переструктурувати
скомпонувати
організувати
Оцінювання
Здатність визначати цінність чи можливість ефективного
використання інформації, використовуючи відповідні критерії
(аргументувати оцінку)
оцінити
обрати
встановити
розсудити
відстояти (думку)
розцінити
критикувати
виправдати
дебатувати
аргументувати
зробити висновок
визначити місце
проранжувати
1. Готовність до інновацій і творчої діяльності.
2. Володіння сучасними підходами до дітей та
навчально-виховного процесу.
3. Культура пізнавальної діяльності.
4. Створення психологічно комфортних умов для
самоактуалізації та творчості школярів.
5. Об’єктивний аналіз педагогічного процесу і
результатів власної праці.
6. Здатність до прогнозування, планування,
діагностики, моніторингу.
7. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності.
8. Педагогічна інтуїція, відчуття нового.
1. Досягнення запланованого результату (не нижче
вимог державного стандарту) у відношенні до усіх
або більшості учнів за визначений час за допомогою
системи послідовних педагогічно виправданих дій.
2.Уважне ставлення до незвичайних питань та ідей
3. Уміння розробляти та використовувати систему
критеріально-оціночних показників розвитку
пізнавальних інтересів і інтелектуальних вмінь
школярів.
4. Високий рівень педагогічної культури.
5. . Здатність до співпраці та співробітництва.
1. Високий рівень психолого-педагогічних,
теоретичних знань з предмету та суміжних
дисциплін.
2. Здатність сприймати науку, мистецтво,
потреба в безперервній самоосвіті.
3. Готовність до різнорівневого і
багатоваріантного викладання.
4. Володіння сукупністю технологічних знань і
вмінь.
5. Уміння оптимально вирішувати педагогічні
задачі.
6. Творчість, майстерність.
1. Громадянська активність, соціальна
відповідальність.
2. Гуманістична спрямованість, духовні потреби,
ерудиція.
3. Чесність, відвертість, співчутливе ставлення до
дітей і дорослих.
4. Здатність бачити і утверджувати в учневі
особистість, віра в його сили, готовність і уміння
прийти на допомогу.
5. Доброзичливість в поєднанні з розумною
вимогливістю до себе і інших.
6. Інтелігентність.
7. Ініціативність, оптимізм.
8. Мистецтво спілкування, культура мови.
8. Емоційна врівноваженість.
9. Любов до праці.
Модель креативного вчителя
Духовність
Компетентність
вдосконалення
Само
1. Прийняття знань як цінності.
2. Пізнавальна активність.
3. Знання та виконання законів.
4. Здатність прогнозувати.
1. Готовність і здатність до
прийняття культури.
2. Культура усного і письмового
мовлення.
3. Навички діяльності у якомусь
виді культури.
4. Готовність і вміння взаємодіяти з
представниками інших культур.
5. Дослідницька діяльність.
1. Здатність до творчості.
2. Наявність позитивної Яконцепції.
3. Рефлексивні здібності.
4. Культура самовиявлення.
1. Здатність до вирішення соціальних
проблем, самореалізації.
2. Комунікативні здібності.
3. Соціальна адаптованість.
“Все, що я пізнаю, я знаю для
чого це мені, де і як я можу ці
знання застосувати”
Модель випускника
Здатний
Пізнавати
•Вчитися на протязі
всього життя.
•Опановувати
професійними,
комунікаційними,
інформаційними
компетенціями.
Діяти
•Самостійно проектувати
життя.
•Вміти використовувати
інноваційні технології.
•Брати відповідальність
за результати свої
діяльності.
•Володіти соціальною і
політичною
компетентністю.
Жити разом
•Бути толерантним.
•Приймати цінності
іншої людини.
•Володіти
корпоративною
культурою.
Причини, які гальмують означене становлення:
педагогічні причини (наявність у педагогів стереотипів,
усталеність методик фронтальної роботи, велика
завантаженість, недостатній розвиток дослідницьких і
рефлексивних умінь);
психологічні причини (слабка мотивація саморозвитку,
невпевненість у своїх здібностях, страх перед невдачами,
небажання щось змінювати);
соціальні причини (нестабільність у зовнішньому
середовищі, неефективні форми поширення нововведень і
пропагування досвіду);
економічні причини (недостатність інформаційних
ресурсів більшості шкіл, недосконалість матеріальної бази,
відсутність ефективного матеріального стимулювання
інноваційної діяльності)
Автор
Pavlrmk
Документ
Категория
Искусство, дизайн
Просмотров
103
Размер файла
1 284 Кб
Теги
кер, розвиткові, пед, креативность
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа